Porównanie zabiegu krioterapii miejscowej z zastosowaniem ciekłego azotu i dwutlenku węgla / Comparison of the Local Cryotherapy Treatment with the Application of Liquid Nitrogen or Carbon Dioxide

Katarzyna Bęben, Marek Kiljański

FP 2016; 16(3):6-17

Streszczenie
Cel pracy. Celem badania było porównanie temperatury powierzchownej skóry w zabiegach krioterapii miejscowej z użyciem dwutlenku węgla i par ciekłego azotu.
Materiał i metody. Badanie wykonano w Pabianickim Centrum Rehabilitacji na przełomie 2014/2015 roku w 52- osobowej grupie zdrowych ochotników obojga płci w przedziale wiekowym 20-36 lat, którą poddano jednorazowemu zabiegowi krioterapii miejscowej. Respondenci zostali podzieleni na dwie grupy B i P. W grupie B jako czynnik chłodzący wykorzystany został dwutlenek węgla, w grupie P pary ciekłego azotu. Wykonano rejestrację termowizyjną temperatury powierzchownej skóry przed krioterapia, bezpośrednio po oraz 2 minutach po niej.
Wyniki i wnioski. Porównanie otrzymanych wyników w obu grupach wskazują, iż wyższy stopień obniżenia temperatury wykazała krioterapia z użyciem dwutlenku węgla. Wystąpił odruch konsensualny w ręce przeciwnej.

Słowa kluczowe:
Krioterapia miejscowa, pary ciekłego azotu, dwutlenek węgla, termowizja


Abstract
Goal. The aim of the study has been to compare the temperature of the skin surface during the local cryotherapy treatment using carbon dioxide and liquid nitrogen vapor.
Materials and Methods. The study has been carried out in the Pabianice Rehabilitation Center, at the turn of the year 2014/2015, with the group of 52 healthy volunteers of both genders, 20-36 years old, who have been subjected to an one time cryotherapy treatment. The participants have been divided into two groups, marked as B and P. In Group B carbon dioxide has been used as the refrigerant, while in Group P it has been the liquid nitrogen. We have recorded, by means of thermography, the temperature of skin surface before the cryotherapy treatment, immediately after it and after 2 minutes time.
Results and Conclusions. The comparison of the results obtained in both groups indicates, that it is the carbon dioxide, that lowers the temperature, in cryotherapy, to a greater degree. There has been the consensual response in the other hand.

Key words:
Local cryotherapy, liquid nitrogen vapors, carbon dioxide, thermography

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version