Analiza goniometryczna wybranej klasy ruchu stawu kolanowego / Analysis goniometric of selected classes of traffic knee

Jędrzej Płocki, Joanna Banaś,  Dominik Pikuła,
Andrzej Kotela, Ireneusz Kotela

FP 2014; 14(2); 52-59

Streszczenie
Prawidłowy zakres ruchomości jest ważnym czynnikiem sprawności. Jego pomiar stanowi podstawę oceny stanu układu kostno-stawowego. Badanie zmian zakresów ruchu w funkcji czasu za pomocą elektrogoniometru dostarcza cennych i znaczących klinicznie danych. Celem pracy była próba określenia zmian dynamiki i zakresu ruchu w stawie kolanowym populacji osób zdrowych podczas wykonywania ruchu wejścia na stopień kończyną dolną dominującą.
Materiał i Metody.
Grupę badaną stanowiło 75 studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w wieku 18-26 lat. Badanie przeprowadzono przy pomocy urządzenia Noraxon 1400 L i kompatybilnego z nim dwuosiowego elektrogoniometru. Wstępnej obróbki dokonano w MS Excel. Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 10,0 PL.
Wyniki.
Ustalono wartość normatywną dla maksymalnego kąta zgięcia stawu kolanowego podczas wejścia na stopień – 85,12˚ z przedziałem ufności 80,27-88,25˚.
Wnioski.
Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań na większej, reprezentatywnej grupie w celu określenia normy dla maksymalnego kąta zgięcia stawu kolanowego podczas wejścia na stopień w badanej grupie wiekowej.

Słowa kluczowe:
Elektrogoniometr, wartość normatywna, staw kolanowy


Abstract

Normal range of motion of joint is an important factor of physical fitness. It’s measurement makes up the basis of evaluation of the skeletal joint system. Analysing the changes in ranges of motion in the function of the time with the use of electrogoniometer provides valuable and meaningful data. The aim of the study was an attempt to determine the dynamics of change and the range of motion of the knee healthy population during going up the step of the dominant limb.
Material and Methods.
75 students of the Department of Medical University of Rzeszow, aged 18-26 were examined. The research was carried out with the use of Noraxon 1400 L system as well as compatible biaxial electrogoniometer. The preliminary process was performed in MS Excel. The statistical analysis was carried out in the Statistica 10.0 program.
Results.
Established normative value for the maximum angle of knee bends during going up the step – 85,12˚ with confidence interval 80,27-88,25˚.
Conclusions.
There is a need for research on a larger, representative sample in order to determine the standards for the maximum angle of knee flexion during the entry level in the studied age group.

Key words:
Electrogoniometer, normative value, knee joint

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version