Analiza związku między jakością postawy i zgryzu u dzieci i młodzieży / Analysis of the relationship between the quality of body posture and occlusion in children and adolescents

Anna Gogola, Edward Saulicz, Małgorzata Matyja, Andrzej Myśliwiec, Agata Tuczyńska, Michał Kuszewski, Aneta Gutowska

FP 2015; 15(2); 52-58

Streszczenie
Cel. Postawa ciała stanowi integralną całość, więc ukształtowanie stawów skroniowo – żuchwowych teoretycznie powinno odpowiadać jakości pozostałych składowych narządu ruchu. W związku z tym założeniem podjęto próbę oceny postawy ciała w grupach wyznaczonych względem wad zgryzu.
Materiał i metody. Zbadano 336 dzieci, w tym 173 dziewczynki i 163 chłopców w wieku od 8 do 14 lat. Wszyscy badani poddani zostali ocenie jakości postawy metodą punktową Kasperczyka oraz ocenie zgryzu według skali opracowanej przez Emmerich-Popłatek.
Wyniki. Uzyskano istotne zróżnicowanie (p<0,01) wartości średnich oceny postawy ciała w porównaniu między grupami bez wad i z wadami zgryzu. Następnie poddano analizie wszystkie składowe oceniane metodą punktową Kasperczyka i dokonano weryfikacji, czy wykazują one związek z jakością zgryzu. Stwierdzono istotny związek wad zgryzu z asymetrycznie i protrakcyjnie ustawionymi barkami (p=0,03) oraz odstającymi od płaszczyzny pleców łopatkami (p=0,03). Wnioski. Jakość postawy ciała dzieci z wadami zgryzu jest istotnie gorsza w porównaniu do dzieci bez wad zgryzu. W porównywanych grupach uzyskano istotne zróżnicowanie w zakresie ustawienia barków i łopatek. Słowa kluczowe: wada postawy, wada zgryzu


Abstract

Purpose. Body posture constitutes integral whole, so the formation of the temporomandibular joints should hypothetically correspond to the remaining parts of motor organ. On account of this assumption, an attempt was made to assess the body posture in groups according to presence of malocclusion.
Material and methods. 336 children were examined including 173 girls and 163 boys aged 8-14. All the subjects underwent assessment of the body posture with use of Kasperczyk’s point classification and assessment of the occlusion according to scale drawn up by Emmerich-Popłatek.
Results. There was significant diversification (p<0.01) of mean value of body posture assessment between groups – with and without malocclusions. All parts assessed with use of Kasperczyk's point classification were analyzed and tested if there was a connection with the quality of occlusion. A statistically significant connection of malocclusion was found with shoulders set asymmetrically and protractionally (p=0.03) and the shoulder blades standing out from the back surface (p=0.03). Conclusions. Quality of body posture of children with malocclusions is significantly worse comparing to children without malocclusion. In the compared groups there was significant diversity of shoulders and shoulder blades setting. Key words: faulty posture, malocclusion

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version