Biomechaniczne aspekty czynności stawu łokciowego w reumatoidalnym zapaleniu stawów / Biomechanical aspects of elbow joint action in rheumatoid arthritis

Jolanta Rojczyk-Chmarek, Janusz Błaszczyk, Krzysztof Gieremek, Wojciech Cieśla, Jacek Polechoński

FP 2014; 14(1); 6-16

Streszczenie
Celem przedstawionej pracy jest weryfikacja prostej i obiektywnej metody oceny funkcji stawu łokciowego, metody, która u chorych z reumatoidalnym zapaleniem stawów pozwoliłaby na doraźną ocenę zaawansowania zmian chorobowych w stawie, jak też na monitorowanie postępu choroby.
Materiały i metody. Badaniami charakterystyk cyklicznych ruchów zginania i prostowania przedramienia w stawie łokciowym objęto grupę 82 osób. Stanowisko pomiarowe składało się z kontrolowanego komputerowo urządzenia do badania ruchów w stawie łokciowym (manipulandum). Urządzenie to pozwala na badanie stanu czynnościowego stawu łokciowego przy wykonywaniu cyklicznych izokinetycznych ruchów zgięcia i wyprostu. Ruch wykonywany był: 1. z minimalną szybkością, najwolniejszy jaki był możliwy do wykonania przez pacjenta, 2. z preferowaną szybkością – szybkość ruchu zależała od woli i nawyków badanego, 3. szybki – wykonywany z największą możliwą do wykonania szybkością. Badania przeprowadzono dwukrotnie – na początku i na zakończenie trzytygodniowego leczenia usprawniającego. Resultaty. Otrzymane wyniki pokazują, że charakterystyka ruchów w grupie pacjentów z RZS różniła się znacznie od normy. Różnice dotyczyły przede wszystkim obniżenia prędkości i amplitudy ruchy, a także częstotliwości i  okresu.   Stwierdzono również znaczną asymetrię faz zginania i prostowania ruchów cyklicznych w stawie łokciowym. Wnioski. Należy przypuszczać, że główną przyczyną obserwowanych zmian zarówno w stosunku do normy jak i do okresu początkowego terapii jest sztywność stawu łokciowego spowodowana reakcją bólową i zwiększonymi oporami ruchu wywołanymi zmianami patologicznymi w obrębie badanego stawu. W tym kontekście zastosowana metoda badania ruchów izokinetycznych pozwala na obiektywną ocenę patologicznych zmian kontroli motorycznej w RZS.

Słowa kluczowe:
rehabilitacja, łokieć, biomechanika, reumatoidalne zapalenie stawów


Abstract

Functional limitations associated with RA-induce changes within the elbow joint and result in biomechanical disturbances. Objective data on the mobility of the affected articulation would facilitate the assessment of disease severity, selection of optimal physiotherapy interventions. Materials and Methods. Our study participants performed cyclic forearm extension and flexion elbow movements with different angular velocities. Biomechanical assessment comprised of spatiotemporal properties of cyclic movements. Spatial analysis of movement included the determination of movement direction (flexion, extension) and amplitude whereas the temporal analysis included the duration of particular movement phases as well as time-frequency analysis of a movement cycle. Results. The obtained results indicate that movement parameters in patients with rheumatoid arthritis differ significantly compared to normal ranges. Movement speed and amplitude as well as frequency and duration of movement are decreased. RA patients also exhibited considerable asymmetry of cyclic flexions and extensions of the elbow joint. Conclusion. It can be concluded that a biomechanical analysis using a manipulandum apparatus is a valuable diagnostic tool allowing objective evaluation of elbow function in rheumatoid arthritis. The measurements are highly sensitive, and hence, if performed in a larger patient population, they might help develop a classification of movement dysfunction in rheumatoid arthritis of the elbow joint. The analysis might also facilitate the assessment of hand dysfunction at various stages of RA development.

Key words:
rehabilitation, elbow, biomechanical, rheumatoid arthritis

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version