Charakterystyka więzadła przedniobocznego stawu kolanowego oraz jego korelacja z urazami więzadła krzyżowego przedniego u sportowców / Characteristic of the anterolateral ligament of the knee and its correlation with trauma of the anterior cruciate ligament in athletes

Patrycja Szkutnik, Marcin Domżalski

FP 2015;15(4);74-81

Streszczenie
Urazy więzadła krzyżowego przedniego (ACL) są najczęstszymi urazami stawu kolanowego u sportowców. Diagnozujemy je specyficznymi testami klinicznymi – test Lachmana, szuflady przedniej, pivot-shift oraz dodatkowymi badaniami obrazowymi. Formą leczenia jest rekonstrukcja więzadła z pobranego przeszczepu mięśniowego. Po leczeniu wciąż pojawia się problem z niestabilnością rotacyjną. Tylko 60% sportowców wraca do formy sprzed urazu. Ma to związek z więzadłem przedniobocznym stawu kolanowego (ALL). Jest to więzadło występujące u ok. 95% populacji. Znajduje się na przedniobocznej stronie stawu kolanowego łącząc kość udową z kością piszczelową. Odpowiada za stabilność rotacyjną kolana, szczególnie przy zgiętym kolanie (30-90o), wspomaga funkcję więzadła ACL. Uszkodzenia ALL, które mogą być bezobjawowe, mogą prognozować następowe zerwanie ACL. Natomiast przy zerwaniach więzadła ACL prawie zawsze jest uszkodzone więzadło ALL. Zerwania i uszkodzenia więzadła ALL wykazują związek ze złamaniami Segonda. Niewykryte uszkodzenia ALL powodują niepowodzenia leczenia urazów więzadła krzyżowego przedniego. Należy zastanowić się czy przy współistniejących urazach ACL i ALL wystarczyłoby leczenie zachowawcze uszkodzonego więzadła ALL, aby leczenie i rehabilitacja zakończyły się sukcesem, czy konieczna jest również rekonstrukcja więzadła ALL. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na powszechny problem urazów stawu kolanowego u sportowców i sposób ich leczenia, które doprowadzą do pełnego wyzdrowienia zawodnika oraz jego szybszy powrót do gry.

Słowa kluczowe:
staw kolanowy, więzadło przednioboczne kolana, więzadło krzyżowe przednie, charakterystyka, uraz


Abstract
Traumas of the anterior cruciate ligament (ACL) are the most common injuries of a knee joint in athletes. We diagnose them by specific clinical tests – Lachman test, anterior drawer test, pivot-shift test and additional imaging studies. Form of the treatment is to reconstruct the ligament with a graft taken muscle. After treatment, there is still a problem with the rotational instability. Only 60% of the athletes returned to pre-injury form. This is due to anterolateral ligament (ALL) of knee. It is a ligament that occurs in approximately 95% of the population. It’s located on the anterolateral side of the knee joint which connects the femur with the tibia bone, it is responsible for rotational stability of the knee, especially when bent knee (30-90 deg) and it`s supports the function of the ACL. ALL trauma that may be asymptomatic, they can imply subsequently breaking of the ACL. However, when ACL is ruptured, almost always the ALL is damaged too. Ruptures and damages of ALL have a connection with Segond fractures. Undetected damage of ALL causes treatment failure of the anterior cruciate ligament injuries. It should be taken into consideration that with concomitant ACL and ALL injuries conservative treatment of damaged ALL is enough for treatment and rehabilitation success or if reconstruction of the ALL also necessary. The aim of the study is to highlight the widespread problem of knee injuries in athletes and how they should be treated so it will lead to full recovery of the competitor and his/her faster return to the game.

Key words:
knee joint, anterolateral ligament of the knee, anterior cruciate ligament, characteristic, trauma

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version