Czynniki kliniczne wpływające na równowagęi symetrię obciążania kończyn dolnych u chorych po udarze mózgu

Teresa Pop, Joanna Glista, Wojciech Rusek

Teresa Pop, Joanna Glista, Wojciech Rusek – Clinical factors affecting balance and symmetry of the lower extremity weight bearing in post stroke patients. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 251-262

Streszczenie
Udar mózgu jest trzecią przyczyną zgonów w wielu krajach rozwiniętych i jedną z głównych przyczyn długotrwałej niepełnosprawności. Celem pracy była ocena wpływu stopnia niedowładu kończyny górnej oraz strony niedowładu na równowagę i obciążanie kończyn dolnych u osób po udarze niedokrwiennym mózgu. Grupę badaną stanowiło 51 chorych leczonych z powodu udaru mózgu w Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie. Badani chorzy byli w wieku od 40 do 91 lat. Grupę kontrolną stanowiło 51 osób w podobnym przedziale wiekowym, bez rozpoznania udaru mózgu. Badano sprawność funkcjonalną stosując ska lę Brunnström oraz równowagę i symetrię obciążania kończyn dolnych wykorzystując platformę stabilometryczną ZEBRIS. Analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic wartości średnich dla badanych parametrów równowagi, w zależności od strony niedowładu, stwierdzono natomiast istotne statystycznie różnice wartości średnich badanych parametrów symetrii obciążenia kończyn dolnych. W grupie badanych chorych z niedowładem lewostronnym analiza statystyczna wykazała istotne korelacje między stopniem niedowładu kończyny górnej ocenianym w skali Brunnström a trzema badanymi parametrami równowagi. Wykazano również istotne korelacje między stopniem niedowładu kończyny górnej a parametrami symetrii obciążania kończyn dolnych. Stopień niedowładu kończyny górnej koreluje z parametrami równowagi i symetrią obciążania kończyn dolnych u chorych z niedowładem lewostronnym. Strona niedowładu kończyny górnej wpływa na symetrię obciążania kończyn dolnych.
Słowa kluczowe
udar mózgu, niedowład kończyny górnej, symetria obciążania kończyn dolnych, równowaga
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim