„Długi marsz” do ustawy określającej zawód fizjoterapeuty jako samodzielny zawód medyczny / “Long march” to a bill defining the profession of physiotherapist as an individual occupation

Katarzyna Wierdak,  Marek Kiljański

FP 2015;15(4);108-115

Streszczenie
Celem pracy jest przybliżenie historii prac nad Ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, etapów pracy nad nią i jej uchwalenie. Od 1998 roku i pierwszych prób regulacji standardów zawodu fizjoterapeuty, poprzez rok 2004, kiedy znalazł się on jako pozycja 223903 na liście zawodów i specjalności, po najważniejsze wydarzenie – podpisanie 26 października 2015 roku przez prezydenta RP Andrzeja Dudę Projektu Ustawy o zawodzie Fizjoterapeuty. Dla przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, praca nad skutecznym jej procedowaniem to godziny spędzone z ekspertami różnych branż; długa walka na argumenty z lobby lekarskim i Naczelną Rada Lekarską przeciwnym sfinalizowaniu procedury legislacyjnej; spotkania w Ministerstwie Zdrowia i Polityki Społecznej; rozmowy z parlamentarzystami kolejnych kadencji; Rzecznikiem Praw Obywatelskich; konsultacje oraz nagłaśnianie problemu w mediach. I ostatni etap, czyli mobilizacja środowiska fizjoterapeutów, której efektem było zakończone sukcesem głosowanie w Sejmie i w Senacie nad złożonym przez Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego projektem Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty.
Metoda. Kwerenda poświęconych fizjoterapii i ochronie zdrowia oraz Ustawie o zawodzie fizjoterapeuty zapisów obrad parlamentarnych, programów i artykułów w mediach oraz publikacji w periodykach branżowych.
Wnioski. Dzięki konsekwentnemu i zdecydowanemu stanowisku Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii, po ponad 20 latach od wskazania potrzeby, prawnie usankcjonowano przepisy określające zawód fizjoterapeuty jako autonomiczny zawód medyczny. Określono standardy kształcenia, zakres działań samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej uniemożliwiając jednocześnie wykonywanie tego zawodu przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji. Dla dobra i bezpieczeństwa polskich pacjentów.

Słowa kluczowe
zawód fizjoterapeuty

Abstract
The aim of the article is to present the history of the stages of development and implementation of the bill on the Profession of Physiotherapist. Since 1998 and the first attempts to regulate the profession of physiotherapist standards, through 2004, when the occupation was placed on the 223,903 position on the list of professions and specialties, to the most important event – signing the Project Bill of Physiotherapist by President of Poland Andrzej Duda on 26th October 2015. For the representatives of the Polish Society of Physiotherapy, working on the bill and effective processing meant hours spent with experts from various industries; long struggle with the medical lobby and the Supreme Council of Physicians who were against finalizing the legislative procedure; meetings in the Ministry of Health and Social Policy; talks with parliamentarians; The Polish Ombudsman; public consultation and publicizing the issue in the media. And the last step, which was to activate the physiotherapists’ environment, which lead to successful voting in the Parliament on the bill issued by Polskie Stronnctwo Ludowe one of the Polish political parties.
Conclusions. Thanks to the persistent and determined position of the Polish Society of Physiotherapy after more than 20 years since the first signs of the need, the physiotherapist occupation was pronounced an independent medical profession. Such issues as training, duties of the governing association and professional responsibility were established to prevent from performing the job by unqualified people. Everything was done for the sake and safety of Polish patients.
Scientific method. Enquiry of records devoted to physiotherapy and health safety including a bill defining the profession of physiotherapist from parliamentary sessions, media programs and articles plus publications in trade press

Key words:
profession of physiotherapist

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version