Etyka zawodowa fizjoterapeuty: pomiędzy sprawiedliwością a troską / Professional ethics of a physiotherapist: between justice and care

Krzysztof Pezdek

FP 2015; 15(2); 92-99

Streszczenie
Etyka sprawiedliwości i etyka troski odnoszą się do odmiennych płaszczyzn praktyki fizjoterapeutycznej. Zasady sprawiedliwości przede wszystkim określają granice, po przekroczeniu których fizjoterapeuta może wyrządzić krzywdę innym bądź też sobie samemu. Z kolei zasady etyki troski zachęcają do podejmowania odpowiedzialnych działań na rzecz drugiego człowieka oraz samego fizjoterapeuty. Na podstawie etyki sprawiedliwości sformułowano artykuły Kodeksu etycznego fizjoterapeuty RP, które odnoszą się do poszanowania prawa oraz dystrybucji świadczeń fizjoterapeutycznych. Z kolei etyka troski reguluje te jego fragmenty, które zachęcają fizjoterapeutów do podejmowania często „ponadstandardowych” działań na rzecz drugiego człowieka. Celem artykułu jest dokonanie analizy Kodeksu etycznego fizjoterapeuty RP z perspektywy etyki sprawiedliwości i etyki troski.

Słowa kluczowe:
etyka zawodowa fizjoterapeuty, sprawiedliwość, troska


Abstract

The ethics of justice and the ethics of care are concerned with separate areas of physiotherapeutic treatment. The rules of justice first and foremost set the limits beyond which a physiotherapist can hurt others or himself or herself. On the other hand, the principles of the ethics of care encourage him or her to undertake responsible actions for the sake of another person or the physiotherapist himself or herself. The ethics of justice inspired those articles in Kodeks etyczny fizjoterapeuty RP (The Code of Ethics for a Polish Physiotherapist, from here on referred to as The Code) that pertain to the adherence to law and the distribution of physiotherapeutic services. The ethics of care, in turn, governs those fragments which encourage a_physiotherapist to undertake more than standard actions for the sake of another person. The goal of the present article is to analyse The Code from the perspective of the ethics of justice and the ethics of care.

Key words:
professional ethics of a_physiotherapist, justice, care

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version