Funkcjonalna ocena wzorców ruchowych u zawodników wybranych sztuk i sportów walki z wykorzystaniem testu Functional Movement Screen™ / Functional assessment of movement patterns in selected martial arts and sports contestants, using the test Functional Movement Screen™

Ewa Kamińska, Sonia Porzucek, Marzena Wiernicka, Magdalena Goliwąs, Jacek Lewandowski

FP 2016; 16(3); 42-49

Streszczenie
Cel pracy. Functional Movement System™ to koncepcja stworzona przez Cooka i Burtona, która umożliwia funkcjonalną ocenę wzorców ruchowych. Celem pracy było porównanie jakości wzorców ruchowych u zawodników trzech dyscyplin sportowych, wykrycie słabych ogniw w łańcuchu kinematycznym. Ponadto próbowano określić, który obszar narządu ruchu jest najbardziej narażony na występowanie nieprawidłowych wzorców ruchowych u zawodników poszczególnych dyscyplin.
Materiał i metodyka. W badaniu dokonano oceny wzorców ruchowych 60 zawodników trenujących boks, judo i kickboxing za pomocą testu FMS™, w tym 20 kobiet i 40 mężczyzn, w wieku od 18 do 30 lat. Badanych podzielono na trzy grupy, gdzie kryterium kwalifikacji do poszczególnych grup był rodzaj uprawianej sztuki lub sportu walki oraz staż treningowy.
Wyniki. Różnice pomiędzy bokserami, kickboxerami a judokami zaobserwowano jedynie w obrębie poszczególnych wzorców ruchowych. Ich globalna jakość była porównywalna w przypadku wszystkich sportowców.
Wnioski. Wyniki końcowe testu FMS™ nie różniły się istotnie statystycznie ze względu na rodzaj uprawianej sztuki lub sportu walki. U judoków stwierdzono najwięcej asymetrii podczas wykonywania poszczególnych testów, aż 30% badanych uzyskało najniższy średni wynik w testach FMS™, co sugeruje wdrożenie treningu korekcyjnego. Obszarami, które najbardziej były narażone na przeciążenia u bokserów i kickboxerów okazały się odcinek lędźwiowy kręgosłupa oraz okolica stawu ramiennego, a u bokserów tylko odcinek lędźwiowy kręgosłupa.

Słowa kluczowe:
profilaktyka urazów, FMS™, judo, boks, kickboxing

Abstract
Purpose of this study. Functional Movement System™ is a concept created by Cook and Burton, that allows functional evaluation of movement patterns. The purpose of this study was to compare movement patterns in contestants of the three sports disciplines, determination of weak links in the cinematic chain.   Additionally, it was attempted to determine which motor organ is most exposed to incorrect movement patterns in contestants of individual disciplines.
Material and methods. In the study evaluation included movement patterns of 60 contestants that train box, judo and kickboxing by means of FMS™, including 20 women and 40 men, at the age from 18 to 30 years. The investigated persons were divided in three groups, where qualification criterion for each group was type of trained martial art or sport and training seniority.
Results. Difference between boxers, kickboxers and judokas were observed only within individual movement patterns. Their global quality was comparable for all persons.
Conclusions. Final results of FMS™ test were not statistically significantly different due to type of trained martial art or sport. In judokas it the most asymmetry was during individual tests, as many as 30% of investigated receive the lowest average result in FMS™ tests, that suggest implementation of corrective training. The areas that were most exposed in boxers and kickboxers appeared to be spine lumbar section and shoulder joint area, and in boxers only spine lumbar section.

Key words:
injury prophylactics, FMS™, box, judo, kickboxing

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version