Główne czynniki powodujące występowanie dysplazji stawów biodrowych u niemowląt na podstawie analizy dokumentacji medycznej noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017

Magdalena Kiecoń, Jarosław Madowicz, Paulina Głowacka, Renata Szczepaniak

M. Kiecoń, J. Madowicz, P. Głowacka, R. Szczepaniak – The main factors determining the occurrence of developmental dysplasia of the hip in infants based on the analysis of medical history of newborns staying in the neonatal ward of the Szpital Wojewódzki in Tychy in 2017. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 98-107

Streszczenie

Cel pracy. Zbadanie częstotliwości występowania dysplazji stawów biodrowych u noworodków oraz wyróżnienie głównych czynników powodujących jej występowanie.
Materiał i metodyka. Badaniu poddano dokumentację medyczną w postaci historii choroby 1591 pacjentów oddziału neonatologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Megrez Sp. z o.o. w Tychach.
Wyniki. Częstotliwość występowania DDH była większa wśród dziewczynek niż wśród chłopców, a przeważała w stawach prawych. Badanie nie wykryło istotnych zależności pomiędzy występowaniem DDH a rodzajem porodu, tygodniem ciąży, mnogością ciąży i masą urodzeniową noworodków. Istotną statystycznie zależność wykryto natomiast między występowaniem stawów niedojrzałych fizjologicznie a masą urodzeniową noworodków.
Wnioski. 1. Częstotliwość występowania DDH wśród noworodków przebywających w oddziale neonatologicznym Szpitala Wojewódzkiego w Tychach w roku 2017 wynosiła 2,7% i była mniejsza niż podaje to literatura. 2. Występowanie DDH było częstsze wśród dziewczynek niż wśród chłopców. 3. DDH występowała częściej w sposób statystycznie istotny w stawie prawym. 4. Stwierdzono istotną zależność pomiędzy występowaniem zmian typu IIa wg skali Grafa a masą urodzeniową noworodka. 5. Nie stwierdzono istotnych zależności między występowaniem DDH a rodzajem porodu, tygodniem ciąży, mnogością ciąży i masą urodzeniową noworodków.

Słowa kluczowe:
DDH, dysplazja stawów biodrowych, pediatria, noworodki, staw biodrowy

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim