Jak fizjoterapeuci postrzegają zdrowie? – wyniki badania kwestionariuszowego / How do physiotherapists define health? – results of a questionnaire study

Łukasz J. Krzych, Mateusz Ziemba, Michał Wyder, Krystian Oleszczyk, Anna Zielińska-Meus, Jacek Durmała

FP 2015;15(3);56-63

Streszczenie
Wstęp. Fizjoterapeuta powinien znać metody oceny stanu zdrowia, wiedzieć, jakie są podstawowe pojęcia i mechanizmy psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną. Celem pracy była ocena poglądów fizjoterapeutów na temat zdrowia oraz podstawowych uwarunkowań wyrażanych opinii.
Materiał i metody. W badaniu przekrojowym uczestniczyło 117 osób, 91 kobiet (77,7%) oraz 28 mężczyzn (22,3%) w wieku 38 ± 10 lat. Narzędzie badawcze stanowiła polska adaptacja kwestionariusza Ewlesa i Simnetta. Ankieta składała się z 23 pytań ukierunkowanych na poznanie opinii na temat komponent zdrowia: fizycznej (7 pytań), psychicznej (6 pytań), społecznej (5 pytań) oraz zdrowia jako braku choroby (5 pytań). Każdy badany został poproszony o zaznaczenie wszystkich wyznaczników zdrowia, z którymi się zgadzał. Obliczono wartość odsetkową udzielnych odpowiedzi (ilość zaznaczonych twierdzeń na 23 możliwych) oraz określono, pytania której z domen dominują.
Wyniki. Sumarycznie: badani zaznaczyli 64,5% możliwych odpowiedzi. Najczęściej wybierali te dotyczące komponenty społecznej (80%), następnie fizycznej (71,4%), psychicznej (66,7%), a najrzadziej postrzegali zdrowie jako brak choroby (60%). Kategoryzując indywidualnie opinie, fizjoterapeuci najczęściej postrzegali zdrowie w kategorii całościowej – dobrostanu bio-psycho-społecznego (38,9% osób). Kobiety częściej zgadzały się z twierdzeniami w zakresie domeny psychicznej i społecznej (p<0,05). Wiek, wykształcenie, stan cywilny, miejsce i staż pracy nie miały związku z udzielanymi odpowiedziami. Wnioski. Połowa fizjoterapeutów prawidłowo identyfikuje pojęcie zdrowia. Płeć wpływa na charakter udzielanych odpowiedzi. Ograniczeniem wnioskowania jest kwestionariuszowy charakter badania, dlatego otrzymane rezultaty powinny stać się przyczynkiem dla kolejnych prac w tym zakresie.

Słowa kluczowe:

zdrowie, kwestionariusz, opinie, fizjoterapia, fizjoterapeuta


Abstract
Introduction. A physiotherapist should know methods used in health assessment, basic definitions and psychosocial mechanism driving health and its prevention. The aim of this study was to assess opinions of physiotherapist about health with aligned basic determinants.
Methods. This cross-sectional study involved 117 subjects, 91 (77.7%) females and 28 (22.3%) males, aged 38 ± 10 years. Polish version of a standardized Ewles and Simnett questionnaire was applied. The poll consisted of 23 questions about 4 components of health: physical (7 questions), mental (6 questions), social (5 questions) and health as a lack of disease (5 questions). Subject chose all of possible 23 answers their agreed with. Percentage of given answers was calculated. On this basis, a dominant domain was established.
Results. Subjects agreed with 64.5% of all opinions of a questionnaire. Most frequently they chose those related to social (80%), then physical (71.4%) and finally to mental (66.7%) components of health. Health as a lack of disease was declared less frequently (60%). After categorization of individual answers, we found that physiotherapists defined health as the bio-psycho-social condition (38.9% of persons). Age, education level, marital status, place of work and number of years in profession were not associated with given opinions.
Conclusions. More than half of investigated physiotherapists define health inappropriately. Gender influences subjects’ opinions about health. Questionnaire formula of the study is its limitation, so the results need to be verified in further researches.

Key words:
health, questionnaire, opinions, physiotherapy, physiotherapist

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version