Leczenie usprawniające 11-letniego chłopca z zespołem Pierre’a Robina – opis przypadku / Rehabilitation treatment of 11-years-old boy with Pierre Robin Syndrome – a case study

Izabela Wilmańska, Jan W. Raczkowski

FP 2017; 17(1); 6-13

Streszczenie
Cel pracy. Celem pracy było opisanie pacjenta z Zespołem Pierre Robin (PRS), z opóźnieniem rozwoju psychoruchowego oraz ocena stanu pacjenta po postępowaniu fizjoterapeutycznym.
Materiał i metodyka. Autorzy opisali 11- letniego pacjenta z zespołem Pierre Robin z osłabieniem siły mięśniowej, z poważnymi obciążeniami okołoporodowymi. U pacjenta oceniano wytrzymałość posturalną za pomocą testów mięśni antygrawitacyjnych. Efektywność chodu za pomocą 10 m testu korytarzowego oraz wydolność fizyczną za pomocą testu Ruffiego.
Wyniki. Intensywna rehabilitacja, dobrze dobrane ćwiczenia oraz trafnie postawione cele kinezyterapeutyczne dobrze wpłynęły na stan pacjenta z deficytami rozwojowymi, jakimi jest Zespół Pierre Robin.
Wnioski. We wspomaganiu dzieci z rzadkimi zaburzeniami takimi jak zespół Pierre Robin konieczne jest podjęcie jak najwcześniejszej rehabilitacji. Opieka nad pacjentem powinna być długoterminowa i powinna mieć charakter interdyscyplinarny.

Słowa kluczowe:
zespół Pierre’a Robina, opóźnienie psychoruchowe, osłabienie siły mięśniowej


Abstract
Goal. The aim of the study was to describe a patient with Pierre Robin Syndrome (PRS), with delayed psychomotor development and evaluation of the patient after the physiotherapy procedure.
Materials and Methods. The authors describe an 11-year-old patient suffering for Pierre Robin syndrome with muscle weakness and severe perinatal loads. The patient postural strength was evaluated by testing the antigravity muscles. The gait effectiveness was measured by using a 10 m walk test and physical performance using Ruffie’s test.
Results. Intensive rehabilitation, well-chosen exercises and accurately set of kinesitherapeutic objectives have well affected the condition of a patient with developmental deficits, which is a Pierre Robin syndrome.
Conclusions. In supporting children with rare disorders such as Pierre Robin syndrome it is necessary to take the earliest possible rehabilitation. Patient care should be long-term and should be interdisciplinary.

Key words:
Pierre Robin syndrome, psychomotor retardation, muscular weakness

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version