Niektóre odległe skutki skolioz rozpoznanych w wieku szkolnym

Anna Kowalczyk, Olga Nowotny-Czupryna, Iwona Gęgotek

Anna Kowalczyk, Olga Nowotny-Czupryna, Iwona Gęgotek – Some late sequelae of scoliosis diagnosed at school age. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 418-424

Streszczenie
Wstęp. Postawa ciała zmienia się przez całe życie i zależy od wielu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. Skolioza może wystąpić w każdym okresie rozwoju dziecka. Jest ona nie tylko kosmetycznym defektem, lecz jednocześnie zaburza prawidłowe funkcjonowanie wielu układów i narządów człowieka. Skrzywienia znaczącego stopnia, mogą ulec dalszemu pogłębianiu u osób dorosłych, czemu sprzyja nawykowe przyjmowanie nieergonomicznych pozycji. Po 20 roku życia mogą pojawić się dolegliwości bólowe kręgosłupa czy ograniczenie jego ruchomości, a nawet wyraźne zaburzenia funkcjonowania narządów wewnętrznych. Celem pracy było określenie aktualnej wartości kątowej skrzywienia u osób dorosłych w porównaniu ze stanem stwierdzonym w wieku szkolnym oraz ustalenie niektórych odległych skutków skrzywienia. Materiał i metody. Badaniem objęto 20 osób dorosłych (18-30 lat), które w wieku szkolnym uczęszczały na gimnastykę korekcyjną z powodu skoliozy. Aktualną postawę ciała oceniono fotogrametrycznie, w pozycji stojącej swobodnej i skorygowanej. Otrzymane wyniki porównano z wynikami takiego samego badania wykonanego w wieku szkolnym. Na tej podstawie określono zmiany jakie pojawiły się po upływie kilku do kilkunastu lat. Wyniki. U połowy badanych, stwierdzono pogłębienie się kąta skrzywienia o ok. 5°. Po ukończeniu uczęszczania na gimnastykę korekcyjną, tylko niewiele osób systematycznie uczestniczyło w różnych formach aktywności ruchowej. Ponad 90% badanych zgłaszało dolegliwości bólowe kręgosłupa, szczególnie odcinka lędźwiowego. Wnioski. Stwierdzona w wieku szkolnym skolioza po zakończeniu wzrostu pogłębia się nieznacznie, ale sprzyja występowaniu dolegliwości bólowych kręgosłupa w wieku dorosłym.
Słowa kluczowe
skolioza, odległe skutki, nieergonomiczne pozycje ciała