Ocena funkcjonalna tancerek odmiennych stylów tańca: jazzowego oraz hip hop w oparciu o test Functional Movement Screen

Tomasz Ridan, Barbara Tomas, Olga Nowotny-Czupryna, Beata Kita

T. Ridan, B. Tomas, O. Nowotny-Czupryna, B. Kitai – Functional assessment of female dancers representing different dance styles, such as jazz and hip-hop, based on the Functional Movement Screen Test. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 50-60

Streszczenie
Celem pracy była ocena poziomu sprawności funkcjonalnej 30 tancerek (16 tancerek jazzowych i 14 tancerek hiphopowych) w wieku od 16 do 21 lat. Istotną kwestią dotyczącą wyników było sprawdzenie czy istnieją różnice w poziomie sprawności funkcjonalnej pomiędzy dwoma grupami, w zależności od stylu tańca. Ostatnim aspektem oceny było zbadanie istniejących zależności pomiędzy stylem tańca, a wynikami w poszczególnych składowych badania FMS. Badania przeprowadzono w Egurrola Dance Studio w Krakowie, w kwietniu 2018 r. Wynik końcowy przeprowadzonych badań dał obraz ogólnej sprawności fizycznej badanej grupy tancerek i został określony, jako odpowiedni, gdyż średnia wartość oceny całościowej, była powyżej wartości granicznej zwiększonego ryzyka urazu. Nie stwierdzono różnic w wynikach ogólnej sprawności fizycznej, pomiędzy tancerkami jazzowymi i hiphopowymi, natomiast wykazano zróżnicowanie w ocenie szczegółowej poszczególnych składowych FMS. Uzyskane wyniki badań określiły poziom sprawności funkcjonalnej wśród tancerzy i potwierdziły, jego zróżnicowanie w odniesieniu do rodzaju aktywności w ocenie szczegółowej.

Key words:
Functional Movement Screen, ocena funkcjonalna, taniec

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版