Ocena parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z wadą słuchu – znaczenie aktywności fizycznej

Małgorzata Fortuna, Bogusława Majewska, Jacek Szczurowski, Anna Konieczna-Gorysz

Małgorzata Fortuna, Bogusława Majewska, Jacek Szczurowski, Anna Konieczna-Gorysz – Assessment of some respiratory parameters in the group of healthy and hearing impaired boys – the role of physical activity. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 286-290

Streszczenie
Celem pracy była ocena wybranych parametrów oddechowych w grupie chłopców zdrowych oraz z zaburzeniami słuchu w wieku 12-14 lat z uwzględnieniem znaczenia aktywności fizycznej i ćwiczeń oddechowych. Grupę badawczą pierwszą stanowiło 17 chłopców z wadą słuchu o przeciętnym poziomie aktywności fizycznej. Badani komunikowali się językiem migowym. Grupę badawczą drugą stanowiło – 19 chłopców bez ubytku słuchu o stosunkowo wysokim poziomie wytrenowania. Grupę badawczą stanowili chłopcy w wieku 12-14 lat. U wszystkich badanych oceniono następują ce parametry spirometryczne wraz z odniesieniem ich do wartości wzorcowych, rekomendowanych: FVC, FEV1, FEV1/FVC. Zmierzono również BMI. Wyniki poddano analizie statystycznej. Analiza uzyskanych wyników wskazuje na istotne różnice w ocenianych parametrach FVC oraz FEV1 między grupami badanych, za wyjątkiem parametru FEV1/FVC. Uszkodzenie narządu słuchu nie determinuje wartości parametrów oddechowych FVC i FEV1 w badanej grupie. Wielkość parametrów FVC i FEV1 jest zależna od poziomu aktywności fizycznej. Uszkodzenie słuchu i niższy poziom aktywności fizycznej nie wpływa istotnie na BMI w badanych grupach.
Słowa kluczowe
spirometria, zaburzenia słuchu, układ oddechowy
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim