Ocena postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym/Assessment of Body Posture in Children of Kindergarten Age

Katarzyna Sołtysiak, Natalia Kociuga

FP 2017; 17(2); 82-99

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest charakterystyka postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z dwóch grup wiekowych (4 i 5 lat), ocena ruchomości obręczy barkowej  i biodrowej, oraz ocena siły mięśniowej wybranych mięśni posturalnych.
Materiał i metody. Do badania zakwalifikowanych było 50 dzieci w wieku 4 i 5 lat. W grupie tej znalazło się 28 dziewcząt i 22 chłopców.
Badania zostały przeprowadzone za zgodą Komisji Bioetyki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Osoba badana stała w pozycji swobodnej nawykowej, rozebrana do bielizny. Ocena postawy była przeprowadzana za pomocą obserwacji z odległości dwóch metrów, oraz za pomocą badania palpacyjnego. Podczas badania użyto protokołu badania według Kasperczyka, wykonano test ścienny Degi, test Thomasa, próbę pseudo Laseque’a, oraz dokonano pomiaru masy ciała i wzrostu. Badaniami dodatkowymi był test Lovette’a na mięśnie pośladkowe wielkie, oraz mięsień prosty brzucha.
Wyniki. W wykonanych testach nie stwierdzano wysoce istotnej różnicy wyników w zależności od płci dzieci.  Stwierdzono jedynie wysoce istotną zależność między wynikami oceny ustawienia brzucha w zależności od płci. Płaski brzuch występował u 22,73% chłopców, ale u żadnej z dziewczynek.
Istotną różnicę stwierdzono w porównaniu dzieci pod względem wieku w badaniu masy ciała, wzrostu – dzieci starsze są cięższe i wyższe. W przypadku zależności między wynikami testu Degi w zależności od wieku badanych dzieci wynik jest istotny, czyli u dzieci w wieku 5 lat znacznie mniej jest przypadków z wynikiem ujemnym.
Wnioski. 1. Postawa ciała u dzieci przedszkolnych wykazuje duże zróżnicowanie osobnicze. 2. Często obserwowane u dzieci w wieku przedszkolnym lordotyczne typy postawy oraz koślawość kolan stanowią wariant normy rozwoju ontogenetycznego. 3. Wyniki testu Lovette’a wskazują na dobry, a nawet bardzo dobry stan siły mięśniowej w zakresie mięśni pośladkowych wielkich i mięśni brzucha. 4. Wyniki testów Degi, Thomasa i testu pseudo-Laseque’a wykazują częste występowanie przykurczy mięśni stawu barkowego i biodrowego. 5. U dzieci w wieku 4-5 lat często obserwuje się nieprawidłowe (spłaszczone lub płaskie) wysklepienie stóp. 6. Występowanie u dużej liczby dzieci w wieku przedszkolnym nieprawidłowości w zakresie postawy ciała, wskazuje na konieczność podejmowania wczesnych działań leczniczo-korekcyjnych, celem uniknięcia utrwalenia wad postawy w wieku późniejszym.

Słowa kluczowe:
postawa ciała, dzieci, ocena zakresu ruchu, mięśnie posturalne

Abstract

Study Goal. The goals of this study are: to examine body posture in children of kindergarten age in two ages groups (4 and 5 years), assess the range of motion of the shoulder and hip joints, as well as that of tensile strength of certain postural muscles.
Materials and methods. The sample size for this study consisted of 28 girls and 22 boys (n = 50).
This study was conducted in accordance with guidelines set by the Bioethical Commission of the Medical University of Łódź. Each subject was asked to disrobe to his/her undergarments and stand upright in a comfortable position. The assessment of his/her posture was performed based on both visual observation from a distance of 2 m and by palpation. Kasperczyk’s Protocol as well as the Dega, Thomas, and pseudo-Laseque’s tests were utilized in each assessment. In addition, the body mass and height of each subject was measured. Lovette’s test was utilized in the assessment of strength of the gluteus muscles and the rectus abdominis.
Results. No statistically significant corelation was found in this study between gender and age, however a statistically significant corelation was found between abdominal posture and gender: a flat abdomen was found in 22.73% of boys, but in none of the girls, in this study. An important contrast was found when comparing test subjects based on age in the assessment of body mass: older children were heavier and taller. In terms of the corelation between the Dega test results and age, the results were significant: there were far fewer cases of negative results in children aged 5 years.
Conclusions. 1. Body posture in children of kindergarten age varies greatly for each individual. 2. Lordotic postures or varus/valgus knees, frequently observed in children at this age, are normal variants of ontogenetic development. 3. Results of Lovette’s test indicate good, if not very good, strength of the gluteus maximus and rectus abdominis muscles. 4. Results of Dega, Thomas, and pseudo-Laseque’s tests indicate frequent contractions of the muscles of the shoulder and hip joints. 5.In children aged 4-5 years, improper arching of the feet is frequently evident. 6. The occurrence of abnormalities in body posture occurs in many children of kindergarten age is an indication of the need for corrective treatment to be implemented as early as possible, so as to avoid the permanent fixation of these abnormalities later in life.

Key words:
Body Posture, children, assess the range of motion, postural muscles

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version