Ocena poziomu lęku i depresji oraz natężenia bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową układu ruchu / Assessment of the level of anxiety, depression and pain intensity in patients with osteoarthritis of the limbs through spa treatment

Jadwiga Kuciel-Lewandowska, Małgorzata Paprocka-Borowicz, Wojciech Laber, Mateusz Kowal, Krzysztof Szarejko, Krzysztof Aleksandrowicz

FP 2016;16(2);64-72

Streszczenie
Wstęp. Przewlekły ból jako konsekwencja choroby zwyrodnieniowej narządu ruchu należy do czynników prowokujących i prowokujących zaburzenia lękowo-depresyjne. Zarówno ból jak i zburzenia lękowo-depresyjne stanowią czynniki wzajemnie nasilające się, znacząco ograniczają sprawność ruchową i obniżają jakość życia. Schorzenia narządu ruchu stanowią poważny problem terapeutyczny. Stan przewlekły, brak poprawy w ustępowaniu dolegliwości i brak możliwości powrotu do życia społecznego oraz pracy zawodowej stanowi również poważny problem ekonomiczny.
Celem pracy jest ocena wpływu balneofizjoterapii na poziom lęku i depresji oraz poziom odczuwania bólu u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów obwodowych i stawów  kręgosłupa.
Materiał i metody. Badania wykonano przed wprowadzeniem kompleksowej terapii i po jej zakończeniu. Zakres prowadzonych obserwacji obejmował:
– ocenę  poziomu lęku i depresji z zastosowaniem standardowej Skali Lęku i Depresji HADS,
– ocenę bólu – skala bólu VAS,
– wywiad chorobowy i socjodemograficzny.
Obserwacją objęto 120 osób ze schorzeniami narządu ruchu leczonych w uzdrowisku Przerzeczyn-Zdrój. W badaniu uwzględniono również obserwację 21-osobowej grupy kontrolnej leczonej ambulatoryjnie. W czasie 21-dniowych turnusów leczniczych zastosowano zabiegi fizykalne, kinezyterapię oraz naturalne surowce lecznicze: borowinę i wodę leczniczą radonowo-siarczkową. U pacjentów leczonych w ramach Poradni Rehabilitacyjnej nie stosowano balneoterapii.
Wyniki. W wyniku terapii uzdrowiskowej oraz terapii prowadzonej ambulatoryjnie uzyskano  poprawę w zakresie obniżenia poziomu lęku i depresji oraz uzyskano zmniejszenie natężenia odczuwanego bólu.
Wnioski. 1. Leczenie uzdrowiskowe oraz leczenie prowadzone ambulatoryjnie wpływa na obniżenie poziomu bólu, lęku i depresji u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową narządu ruchu. 2. Większą skuteczność w zakresie obniżenia poziomu bólu, lęku i depresji stwierdzono w wyniku terapii prowadzonej w uzdrowisku.

Słowa kluczowe:
choroba zwyrodnieniowa narządu ruchu, lęk, depresja, terapia uzdrowiskowa, skala HADS i VAS


Abstract
Introduction. Chronic pain as a consequence of osteoarthritis of the limbs  is one of the factors provoking anxiety-depressive disorder. Both pain and the anxiety-depressive disorders are factors mutually escalating, which at the same time significantly restrict the mobility and quality of life. Musculoskeletal system diseases represent a serious therapeutic problem. Chronic condition, the lack of improvement in treatment of negative symptoms and inability to return not only to social life but also to work is also a serious economic problem.
The aim of the study was to evaluate the effect of the spa treatment on the anxiety, depression and the pain perception level in patients with degenerative joint disease and osteoarthritis of the spine.
Materials and  methods. The research was conducted before the introduction of complex therapy and after its completion. The range of observations included:
– Assessing the level of anxiety and depression using a standard Hospital Anxiety and Depression Scale HADS,
– Assessing pain – VAS pain scale,
– medical and socio-demographic history.
The observation comprised 120 patients suffering from osteoarthritis of the limbs in the Przerzeczyn-Zdroj spa. The study also included  observation of the control group consisting of 21-persons treated on an outpatient basis. During the 21-day stays at the spa there were physical treatments, physiotherapy and natural healing materials used such as peloid mud and medicinal radon-sulphide water. Patients treated in the Rehabilitation Clinic did not undergo balneotherapy.
Results. As a result of the spa therapy and treatments performed on an outpatient basis the levels of anxiety and  depression were lowered whereas the pain intensity level was decreased.
Conclusions. 1. Spa treatment and the treatment conducted on an outpatient basis, lowers the level of pain, anxiety and depression in patients with osteoarthritis of the limbs.
2. As a result of the research it was found that more effective, in terms of reducing the level of pain, anxiety and depression, was the treatment carried out at the spa.

Key words:
osteoarthritis of the limbs, anxiety, depression, spa therapy, HADS scale and VAS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version