Ocena pozycji siedzącej u niemowląt / Evaluation of sitting position in infants

Dorota Wójtowicz, Maria Kubińska, Dariusz Miodoński,
Anna Skrzek

FP 2015; 15(2); 40-51

Streszczenie
Wstęp. Diagnostyka funkcjonalna niemowląt stanowi ogromne wyzwanie dla lekarzy pediatrii, neurologii dziecięcej oraz fizjoterapeutów. W pracy oceniano pozycję siedzącą przy wykorzystaniu stanowiska podoskopowego PodoBaby przeznaczonego do diagnostyki niemowląt.
Cel pracy. Celem pracy była ocena motoryki spontanicznej w zakresie pozycji siedzącej niemowląt zdrowych poprzez analizę płaszczyzn przylegania do podłoża w obrazie podoskopowym.
Materiał i metody. Badania zostały przeprowadzone  w grupie dzieci uczęszczających do szkoly pływania „TONI” we Wrocławiu dla niemowląt i małych dzieci. Badaniami objęto 25 niemowląt siedzących w wieku 8-16 miesiąca życia. Badanie zostało przeprowadzone w pozycji siedzącej na wielkogabarytowym stanowisku podoskopowym do diagnozy niemowląt PodoBaby.
Wyniki i wnioski. Pozycja siedząca opisywana wielkością płaszczyzn przylegania jest prawidłowa tak u niemowląt zdrowych jak i u niemowląt z bardzo lekkim ZOKN. U niemowląt zdrowych jest stabilna a nieco mniej stabilna u niemowląt z bardzo lekkim ZOKN. Pewne różnice jakości pozycji siedzącej niemowląt zdrowych względem niemowląt z bardzo lekkim ZOKN mogą stanowić podłoże działań profilaktycznych w zakresie wad postawy ciała.

Słowa kluczowe:
pozycja siedząca dziecka, niemowlęta, zaburzenia ośrodkowej koordynacji nerwowej (ZOKN), podoskop


Abstract

Introduction. Functional diagnostics of infants poses a great challenge to pediatricians, pediatric neurologists and physiotherapists. The study assessed the sitting position using the PodoBaby podoscopic station dedicated to the diagnostics of infants.
Objective.  The goal of the study was to assess the spontaneous motor activity of healthy infants in sitting position by analyzing the contact areas in podoscopic images.
Material and Methods. The study was conducted in a group of infants attending the “TONI” swimming school for infants and small children in Wrocław. A total of 25 sitting infants aged 8-16 months were included in the study.
Examination were carried out in sitting position using a large-dimensional PodoBaby podoscopic station dedicated to the diagnostics of infants.
Results and Conclusions.  Sitting described the size of the of the contact areas is correct as healthy as infants and in infants with very light CCD. Infants healthy sitting position is stable. Sitting infants with very light CCD is a little less stable than in infants healthy. Certain differences in the quality of infant healthy seated position relative to infants with very light CCD can provide the support of prevention activities in the field of body posture.

Key words:
baby sitting position, central coordination disturbance (CCD), podoscope

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version