Ocena roli wcześniejszego przygotowania fizjoterapeutycznego w aspekcie zastosowania TENS podczas porodu u pierwiastek / Evaluation of the importance of previous physiotherapeutic preparation in aspect of using TENS during childbirth among primiparous

Michał Kaczyński, Sławomir Jarząb, Michał Guła, Krzysztof Aleksandrowicz

FP 2014; 14(2); 60-66

Streszczenie
Wstęp. Stosowanie TENS podczas porodu staje się coraz bardziej popularne choć doniesienia na temat jego skuteczności są sprzeczne. Za cel pracy postawiono sobie określenie jaka jest skuteczność podczas porodu przezskórnej elektrostymulacji nerwów z zastosowaniem przenośnego aparatu bez konsultacji w porównaniu z zastosowaniem tej terapii przy wcześniejszym przeszkoleniu i przy udziale fizjoterapeuty.
Materiał i metody. Badaniami objęto 30 pierwiastek. W tym 18 kobiet, u których rozpoczęcie zabiegu poprzedzał opis sposobu działania elektrostymulatora oraz zapoznanie ich z obsługą aparatu przez fizjoterapeutę oraz 12 pacjentek, które we własnym zakresie zakupiły aparaty do elektrostymulacji. Przeprowadzono autorski wywiad kwestionariuszowy i opisano obserwacje zespołu badawczego oraz personelu uczestniczącego w porodach.
Wyniki. U 94,43% pierwiastek z grupy objętej szkoleniem fizjoterapeutycznym oraz 50% pacjentek bez konsultacji, TENS w mniejszym lub większym stopniu niweluje ból porodowy. W grupie pacjentek po szkoleniu odnotowano tylko jeden przypadek podania farmakologicznego leku przeciwbólowego. Natomiast w grupie bez konsultacji odsetek wyniósł 25%.
Wnioski. Terapia przeciwbólowa TENS jest skuteczniejsza jeśli została poprzedzona odpowiednim szkoleniem lub instruktażem fizjoterapeutycznym z zakresu obsługi i działania aparatu. Pacjentki po przeszkoleniu fizjoterapeutycznym wykazywały się większą znajomością sposobu działania i obsługi aparatu do terapii TENS niż pacjentki które ominęły ten etap.

Słowa kluczowe:
ból, poród, TENS


Abstract

Introduction. For the purpose of the study has set the definition of what is the efficacy of transcutaneous electrical stimulation of nerves during labor using a portable apparatus without consultation over the use of this therapy by prior training and participation of a physiotherapist.
Materials and methods. The study included 30 primiparous. In the 18 women who start treatment preceded by a description of how the action electrostimulator by a physiotherapist, and 12 patients who have purchased their own devices for electrostimulation.
Results. In 94.43% of the primiparous of the training covered by a physiotherapist, and 50% of patients without consultation, TENS to a lesser or greater extent eliminates the pain of childbirth. In the group of patients after the training has been only one case of pharmacological analgesic administration. However, in the group without consulting the percentage was 25%.
Conclusions. TENS pain therapy is more effective if it is preceded by appropriate training or physiotherapy consultation regarding the use of the TENS machine. Patient after physiotherapy training showed a greater knowledge of the mode of action and use the apparatus to TENS therapy than patients who missed this stage.

Key words:
pain, childbirth, TENS

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version