Ocena rzetelności pomiarów precyzji ruchów manipulacyjnych palca wskazującego wykonanych urządzeniem własnego pomysłu w kontekście przyszłych zastosowań diagnostycznych

Jacek Polechoński, Jolanta Rojczyk-Chmarek, Kajetan Słomka

J. Polechoński, J. Rojczyk-Chmarek, K. Słomka – The precision of index finger manipulative movements as measured with a self-designed device – potential diagnostic applications. Fizjoterapia Polska 2019; 19(1); 76-85

Streszczenie
Cel. W pracy zaprezentowano oryginalne manipulandum do badania parametrów ruchów w stawie śródręczno-paliczkowym palca wskazującego. Przedstawiono wyniki badań rzetelności pomiarów precyzji ruchów wykonanych urządzeniem oraz omówiono możliwości jego przyszłych zastosowań diagnostycznych.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto grupę 43 młodych mężczyzn. Precyzję ruchu oceniano opisanym w pracy przyrządem własnego pomysłu. Zadaniem badanych było wielokrotne trafianie do wyznaczonego celu poprzez wykonanie wyizolowanego ruchu. Ocenie podlegały dwa rejestrowane parametry: czas i droga dotarcia do celu. Rzetelność pomiarów szacowano analizą korelacji międzyklasowej.
Wyniki. Wykazano konieczność przeprowadzenia ponad 25-30 powtórzeń w celu uzyskania rzetelnych pomiarów. Rezultaty badań wskazują również na możliwość uczenia się ruchu przez osoby badane.
Wnioski. Manipulandum umożliwia rzetelną ocenę precyzji ruchów pod warunkiem wykonania dość sporej liczby pomiarów, co jednak nie stanowi problemu podczas badań, ponieważ czas trwania pojedynczej próby wynosi zaledwie 1-1,5 s, a ruch w stawie śródręczno-paliczkowym nie powoduje zmęczenia. Aby zminimalizować efekt uczenia się ruchu zasadne wydaje się modyfikowanie warunków wykonywania zadania ruchowego. Autorzy zakładają, że testowane urządzenie może znaleźć zastosowanie we wczesnej diagnostyce schorzeń o podłożu reumatycznym lub neurologicznym, prowadzących do upośledzenia sprawności funkcjonalnej dłoni.

Słowa kluczowe:
manipulandum, precyzja ruchu, reumatoidalne zapalenie stawów, mała motoryka

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim
Please follow and like us:
error