Ocena wrażliwości uciskowej przy użyciu algometru / Evaluation of the pressure pain threshold using an algometer

Iwona Wilk, Tomasz Matuszewski, Magdalena Tarkowska, Wojciech Kiebzak

FP 2015; 15(1); 16-23

Streszczenie
Wstęp. W diagnostyce dla potrzeb fizjoterapii bardzo istotnym elementem są metody pomiarowe, które zapewnią precyzję pomiaru, powtarzalność, dostępność, łatwość w wykonaniu. Prawidłowo wykonana diagnostyka umożliwia właściwy dobór terapii, zapewnia większą skuteczność podjętych działań i pozwala na uzyskanie zamierzonych efektów. Jedną z metod coraz częściej wykorzystywanych przez terapeutów jest pomiar wrażliwości uciskowej tkanek za pomocą algometru. Metoda ta zapewnia ocenę obiektywną, dokładną i powtarzalną.
Materiał i metody. W badaniach brało udział 20 zdrowych, młodych osób, w przedziale wiekowym od 20 do 30 r.ż. Wykonano u nich zabieg masażu klasycznego grzbietu, który obejmował opracowanie wybranych mięśni powierzchownych i głębokich. Zabieg trwał 20 minut. Przed masażem i bezpośrednio po zabiegu dokonano pomiaru wrażliwości uciskowej wybranych mięśni grzbietu, w miejscu przyczepów kostnych, przy użyciu algomertu.
Wyniki. Po zastosowaniu masażu klasycznego odnotowano zwiększenie wartości wrażliwości uciskowej przyczepu kostnego wybranych mięśni grzbietu. Różnice istotne statystycznie odnotowano w przypadku mięśni czworobocznych.
Wnioski. Pomiar wrażliwości uciskowej tkanek przy użyciu algometru stanowi obiektywną metodę umożliwiającą obrazowanie efektów zastosowanych terapii, w tym przypadku wpływu masażu na wrażliwość uciskową tkanek.

Słowa kluczowe:
wrażliwość uciskowa, masaż klasyczny, algometr


Abstract

Introduction. Measurement methods are a_very important element in physiotherapy diagnostics to ensure measurement accuracy, repeatability, availability and they should be relatively easy. Properly performed diagnostics allows proper selection of therapy, ensures higher efficacy of the undertaken activities and allows to obtain the desired effects. The measurement of the pressure pain threshold with the use of an algometer is one of the methods applied more and more frequently by therapists. The method provides an objective, accurate and reproducible assessment.
Material and methods. The study included 20 healthy, young subjects, aged 20 to 30 years. They were subjected to classical massage of the back, which involved selected superficial and deep muscles. The procedure took 20 minutes. Before the massage and immediately afterwards, with the use of an algometer there was measured the pressure pain threshold of the selected back muscles at the site of bone attachments.
Results. After classical massage application, there were noted increased values of pressure pain threshold of selected back muscles attachments. Statistically significant differences were obtained in the case of the trapezius muscles – descending and transverse part.
Conclusions. The measurement of pressure pain threshold with the use of an algometer is an objective method which allows imaging of the effects of the applied therapy, in this case the effect of massage on the pressure pain threshold.

Key words:
pressure pain threshold, classical massage, algometer

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version