Ocena zachowania równowagi ciała u osób ze stopą poprzecznie płaską i związane z tym upadki / Evaluation of body balance in patients with transverse flat foot and the related falls

Sylwia Czesna, Jan W. Raczkowski

FP 2015;15(3);90-96

Streszczenie
Wstęp. Stopa poprzecznie płaska to bardzo często występująca wada stopy, najczęściej spotykana u kobiet noszących obuwie na wysokim obcasie. Główną przyczyną jest niewydolność mięśniowo-więzadłowa stopy, która zwiększa ryzyko upadków, stanowiąc zagrożenie dla sprawności osób dorosłych i starszych. Zdolność zachowania równowagi wynika z prawidłowego funkcjonowania tzw. czucia głębokiego ciała człowieka, koordynacji psycho-ruchowej oraz mocnych mięśni. Osłabienie siły mięśniowej zwłaszcza kończyn dolnych zwiększa ryzyko zaburzenia równowagi, stanowiąc zagrożenie upadkiem. Nieodpowiednie przenoszenie obciążeń na stopę płaską dodatkowo utrudnia utrzymanie równowagi.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 28 pacjentów ze stopą poprzecznie płaską i 21 pacjentów z prawidłowym wysklepieniem stopy w wieku 52±11,5
Wyniki. Analiza badanych parametrów wykazała, że zaburzenia zachowania równowagi ze stopą poprzecznie płaską występuje w 68% (n=19) badanych, a tylko 32% (n=9) badanych mieściło się w normie. Natomiast z prawidłowym wysklepieniem stóp zaburzenia równowagi występuje u 29% (n=6) badanych, a 71% (n=15) badanych znajdowali się w przedziale normy.
Wnioski. W przeprowadzonych badaniach wykazano zaburzenie równowagi u osób ze stopą poprzecznie płaską 2:1 większą niż u osób z prawidłowym wysklepieniem stóp. Wyniki badań wskazują, że osoby ze stopą poprzecznie płaską są bardziej narażone na zaburzenia równowagi, których efektem są upadki.

Słowa kluczowe:
stopa poprzecznie płaska, równowaga, koordynacja ruchowa


Abstract
Introduction. Transverse flat foot is a very often occurring foot defect, the most common in women wearing high-heeled shoes. It is the most common cause of musculoligamentous foot failure, which increases the risk of falls, threatening the efficiency of adults and the elderly. The ability to maintain a balance results from proper functioning of the so-called deep sensation of the human body, psychophysical coordination and strong muscles. Muscle weakness especially of lower limbs increases the risk of imbalance, thereby jeopardizing the fall. Improper passing burden on a flat foot makes it more difficult to maintain balance.
Material and methods. The study included 28 patients with transverse flat foot and 21 patients with normal foot arch at the age of 52±11.5
Results. Analysis of the tested parameters revealed that disturbances to maintain the balance with the transverse flat foot occurs in 68% (n= 9) subjects, and only 32% (n=9) of the test was within the normal range. In contrast, in patients with a normal arch feet imbalance occurs in 29% (n=6) subjects and 71% (n=15) subjects were in the standard range.
Conclusions. In this study it was we demonstrated that imbalance in patients with transverse flat foot is of 2:1 higher than in patients with normal arch feet. The results show that people with the transverse flat foot are more vulnerable to imbalances which result in falls.

Key words:
transverse flat foot, balance, motor coordination

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. polskiem/Available only Polish version