Patogeneza zaburzeń równowagi w chorobie Parkinsona. Metody oceny zaburzeń równowagi. Praca poglądowa / The Pathogenesis of Parkinson’s Disease Related Balance Disorders. The Balance Disorders Evaluation Methods. Review Article

Maria Kłoda, Renata Kowalska-Taczanowska, Grażyna Brzuszkiewicz-Kuźmicka, Andrzej Friedman

FP 2016;16(1);82-87

Streszczenie
Podstawą choroby Parkinsona są chroniczne zmiany neurodegeneracyjne, objawiające się asymetryczną bradykinezją, sztywnością mięśni oraz drżeniem spoczynkowym. Wraz z zaawansowaniem choroby pojawiają się objawy ze strony układu wegetatywnego, zaburzenia mowy oraz połykania, otępienie, zaburzenia funkcji poznawczych. Postępujący proces neurodegeneracyjny wynikający z niedoborów dopaminy w mózgu, prowadzi do stopniowego zniesienia koordynacji ruchowej, narastającej wraz z rozwojem choroby. Charakterystyczne dla pacjentów z chorobą Parkinsona spowolnienie ruchowe jest z kolei wiodącą przyczyną upośledzenia lokomocji. Wraz ze współwystępującą niestabilnością posturalną objaw ten kwalifikowany jest jako główna przyczyna zaburzeń równowagi w opisywanej jednostce chorobowej. Wdrożenie prawidłowej diagnostyki zaburzeń równowagi w opisywanej grupie chorych rzeczywiście przyczynia się do zmniejszenia liczby epizodów upadków.
Obecnie najbardziej popularnym narzędziem do oceny zaburzeń stabilności postawy są kliniczne testy oceny równowagi. Bardzo popularne  w ocenie zaburzeń równowagi są ponadto proste testy motoryczne umożliwiające ocenę danej cechy w sposób ilościowy lub półilościowy. Rzeczywistą przydatność badań równowagi na platformach stabilometrycznych potwierdzono w rozlicznych badaniach klinicznych. Wykazano przydatność opisywanej metody analizy w badaniach prawdopodobieństwa upadków w chorobie Parkinsona. Istotne są również doniesienia o wyższości posturografii nad innymi testami oceny równowagi. Niestety powszechne zastosowanie badań posturograficznych w analizie równowagi wśród pacjentów z chorobą Parkinsona jest nadal ograniczone do wyselekcjonowanych ośrodków. Wynika to przede wszystkim ze stosunkowo wysokich kosztów zakupu samej platformy posturograficznej.

Słowa kluczowe:
choroba Parkinsona, badania posturograficzne, testy oceny równowagi


Abstract
Basis of the Parkinson’s disease are the chronic neurodegenerative changes, manifesting themselves in the asymmetric bradykinesia, the muscular rigidity and the resting tremor (the so-called triad of symptoms). Along with the advancement of the disease, there occur symptoms within the autonomic nervous system, speech and swallowing disorders, dementia, cognitive function disorders. The neurodegenerative process caused by the dopamine deficiency in the brain, leads to the gradual loss of movements coordination, which is worsening along with the development of the disease. Slowness of movements, characteristic for the patients with Parkinson’s disease, is in turn the leading cause of the locomotion disability. This symptom, together with the coexisting postural instability, are qualified as the main causes of the balance disorders accompanying the disease in question.  The implementation of the proper procedures for diagnosis of the balance disorders, in this group of patients, actually helps to reduce the number of falls.Currently the most popular tool for evaluating the posture stability disorders are the clinical tests of balance. Very popular for the evaluation of the balance disorders are the simple motor ability tests, allowing to assess a given motor skill in the quantitative and the half-quantitative manner. The actual usefulness of the balance assessment on the stabilometric platforms has been proved in the numerous clinical studies. The efficacy of the described method has been demonstrated in the research of the probability of falls due to Parkinson’s disease. Meaningful are also the reports of the superiority of the posturography over the other methods for the balance assessment. Unfortunately, the application of the posturography tests in balance analyses, in patients with Parkinson’s disease, is still being limited to the selected centers. This is mainly due to the relatively high cost of the purchase of the posturography platform.

Key words:
Parkinson’s disease, posturography tests, balance assessment

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version