Porównanie urazowości piłkarzy ręcznych wybranych drużyn z Superligi mężczyzn i I ligi mężczyzn w sezonie 2014/2015 / Comparison of injury rate among members of selected handball teams (men’s Super League and First Division), 2014/2015 season

Szymon Fugiel, Marek Kiljański

FP 2016; 16(3); 68-78

Streszczenie
Wstęp. Urazy sportowe to poważny problem zarówno w sporcie amatorskim, jak i w wyczynowym, gdyż często ograniczają lub całkowicie uniemożliwiają sportowcom wykonywanie czynności zawodowych. Niektóre polskie drużyny piłki ręcznej nie mają odpowiedniego zaplecza medycznego i odsuwają zdrowie zawodników na dalszy plan.
Cel pracy. Celem pracy była analiza urazowości piłkarzy ręcznych wybranych drużyn z Superligi i I ligi mężczyzn w sezonie 2014/2015.
Badaniom ankietowym poddani zostali piłkarze ręczni 4 drużyn: 2 z Superligi i 2 z I ligi. Informacje zbierane były od sierpnia do października 2015 roku, a pytania dotyczyły urazów sportowych doznanych w sezonie 2014/2015. Do oceny urazowości użyto wskaźnika urazowości, który obliczono za pomocą wzoru: Liczba urazów x 1000 godzin / Rzeczywisty czas ekspozycji na doznanie urazów.
Wyniki. Drużyna I miała najwyższy wskaźnik urazowości – 7,86, wyprzedzając kolejno drużynę III – 5,20, drużynę IV – 3,93 oraz drużynę II – 2,63. Wskaźnik urazowości zawodników, którzy mieli wykonane badania screeningowe oraz indywidualnie dostosowany program korekcji ich wyników wynosił: 2,71, a zawodników nie poddanych badaniu i terapii korekcyjnej – 7,02. Piłkarze ręczni najczęściej doznawali urazów w trakcie wykonywania rzutu (30,4% wszystkich urazów).
Wnioski. Obecność fizjoterapeuty oraz jego praca w drużynie piłki ręcznej wpływa na zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów sportowych. Badania screeningowe narządu ruchu oraz indywidualnie dostosowany program korekcji ich wyników wpływają na zmniejszenie ryzyka odniesienia urazów sportowych. Należy tworzyć i wdrażać do treningów piłki ręcznej programy ćwiczeń doskonalących technikę wykonywania rzutu w sposób bezpieczny, nie niosący ze sobą ryzyka odniesienia urazu.

Słowa kluczowe:
urazy sportowe, wskaźnik urazowości, piłka ręczna, badania screeningowe


Abstract
Introduction. Sport injury needs to be considered a major issue, both in amateur and competitive circumstances; it often limits athletes’ ability or totally prevents them from performing their professional activities. A number of handball teams in Poland fail to provide adequate medical facilities, which results in the situation where the players’ health is not satisfactorily cared for.
Aim. The aim of this paper is to analyse the injury rate among members of selected handball teams from men’s Super League and First Division, 2014/2015 season.
The respondents who participated in this study play in 4 different teams, 2 teams are currently in Super League and 2 in the First Division. The data was collected between August and October 2015 and the questions discussed only the sport injuries suffered in the 2014/2015 season. Injury rate coefficient was then calculated, based on the following formula: Number of injuries x 1000 hours / Actual time of injury risk exposure.
Results. The highest injury rate coefficient was calculated for Team 1, 7.86. This left the remaining teams behind with the coefficient value of 5.20 for Team 3, 3.93 for Team 4 and only 2.63 for Team 2. Injury rate coefficient calculated for these players who have been subject to screening examination and received a tailored result correction programme was recorded at the level of 2.71, as compared to 7.02 calculated for the players who have not been examined and received correction therapy. In general, handball players experienced injury primarily during the execution of a throw; these incidences amounted to 30.4% of all injuries.
Conclusions. Physiotherapist and his involvement in a handball team reduces the risk of sport injuries. Screening examination of musculoskeletal system, as well as tailored result correction programme, significantly reduce the risk of sport injuries. Therefore, technique improving exercise programmes should be created and incorporated into handball training, practising safe, injury risk-free way of executing a throw.

Key words:
sport injuries, injury rate, handball, screening examination

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version