Postrzeganie przebiegu pionu i poziomu u dzieci z nieprawidłową postawą ciała

Anna Brzęk, Olga Nowotny-Czupryna

Anna Brzęk, Olga Nowotny-Czupryna – The perception of vertical and horizontal orientation in children with incorrect body postures. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 445-453

Streszczenie
Wstęp. Prawidłowa postawa ciała zależy m.in. od właściwego przetwarzania i interpretacji informacji sensorycznych pochodzących przede wszystkim z proprioceptorów. W utrzymywaniu pionowego układu ciała istotną rolę odgrywają tzw. odruchy postawy. Kluczową rolę odgrywa tu błędnik oraz receptory zlokalizowane w okolicy stawów skokowych. W przypadku zmiany układu podłoża powodują one przemieszczenia wyżej położonych segmentów ciała, zabezpieczając równowagę. Uzupełnienie czucia głębokiego stanowią wrażenia odbierane przez wzrok, zapewniając właściwą orientację przestrzenną. Celem pracy było sprawdzenie jak zmiany usytuowania podłoża, wpływają na poczucie przebiegu pionu i poziomu, u dzieci ze skoliozami i w przypadku postawy prawidłowej. Materiał i metody. Badaniami objęto 30 dzieci z rozpoznaną skoliozą. Grupę kontrolną stanowiło 31 dzieci z poprawną postawą ciała. Poczucie pionowego i poziomego ustawienia punktów odniesienia w przestrzeni oceniano – najpierw w pozycji stojącej na poziomym podłożu, a następnie badanie powtórzono czterokrotnie, na platformie pochylonej za każdym razem w innym kierunku. Wyniki. Najgorsze wyniki odnotowywano gdy platforma pochylona była w kierunku skrzywienia (u 88,3%). Dzieci ze skoliozą gorzej oceniały pion i poziom w porównaniu z grupą kontrolną. Stwierdzone różnice częściowo zależały od stopnia, kierunku i lokalizacji skrzywienia. Wnioski. 1. Niewłaściwe postrzeganie poczucia przebiegu pionu i poziomu u dzieci ze skoliozami wydaje się być jednym z elementów szerszych zaburzeń odruchów postawy. 2. Na tym etapie badań trudno stwierdzić, na ile zaburzenia te są przyczyną, a na ile skutkiem skoliozy.
Słowa kluczowe
nieprawidłowa postawa ciała, czucie pionu i poziomu, odruchy postawy