Poziom wypalenia zawodowego wśród przedstawicieli zawodów medycznych / The level of burnout among representatives of medical professions

Karolina Pasternak, Weronika Gallert-Kopyto, Małgorzata Domagalska-Szopa, Andrzej Szopa

FP 2016;16(2);84-90

Streszczenie
Cel Pracy. Wypalenie zawodowe (WZ) jest zjawiskiem dotyczącym wielu zawodów,
których podstawą są nie tylko zaburzone relacje człowiek-praca, bliskie relacje interpersonalne, ale przede wszystkim specyficzne podejście do drugiego człowieka, wymagające cierpliwości, empatii i zaangażowania. Pomimo wielu opracowań naukowych brak jest jednoznacznego rozwiązania problemu WZ w zawodach medycznych, który jest problemem niedocenianym, a niezwykle ważnym, przede wszystkim z punktu widzenia pacjenta.
Niniejsze opracowanie miało na celu określenie częstości występowania oraz rozpoznania poziomu wypalenia zawodowego wśród przedstawicieli zawodów medycznych: lekarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarek oraz położnych.
Materiał i metody. Wśród 209 przedstawicieli zawodów medycznych została przeprowadzona ocena poziomu depersonalizacji, wyczerpania emocjonalnego i poczucia własnych osiągnięć, za pomocą oryginalnego Kwestionariusza Wypalenia Zawodowego MBI (Maslach Burnout Inventory).
Wyniki. Uzyskane wyniki wykazały, że największy odsetek wypalonych zawodowo pracowników zanotowano wśród lekarzy i pielęgniarek. Dodatkowo ustalono, że nasilenie przypadków WZ wśród personelu medycznego zależy od specyfiki oddziału klinicznego, wieku badanych oraz lat przepracowanych w zawodzie.
Wnioski. Wyniki przeprowadzonych badań nie pozwalają na jednoznaczne wnioski, są jednak na tyle zachęcające aby były kontynuowane w znacznie szerszej populacji przedstawicieli poszczególnych grup zawodowych.

Słowa kluczowe:
wypalenie zawodowe, zawody medyczne, kwestionariusz MBI


Abstract
Aim of the study. Burnout is a phenomenon which affects many professions, which are based not only on disturbed man-labor relations, close interpersonal relationships, but first of all are based on specific approach to another human being, requiring patience, empathy and commitment. Despite many scientific studies there is no clear solution to the problem of burnout in medical professions, which is a problem underrated and extremely important, especially from the patient’s point of view.
Material and methods. Presented study was designed to determine the prevalence and the level of burnout among medical professionals: doctors, physiotherapists, nurses and midwives. Among 209 medical professionals, evaluation of the level of depersonalization, emotional exhaustion and a sense of their own achievements, using the original questionnaire: Burnout Questionnaire MBI (Maslach Burnout Inventory) by Ch. Maslach has been carried out.
Results. The results showed that the highest percentage of burn out in employees was noted among doctors and nurses. In addition, it was found that the severity of burnout cases among medical staff depends on the specific clinical department, age of the respondents and years worked in the profession.
Conclusions. Results of this study do not allow to definite unequivocal conclusions, however, these results are encouraging enough to continue studies in this field of study in a much wider population of representatives of various professional groups.

Key words:
burnout, medical professions, MBI questionnaire

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version