Propozycja leczenia zachowawczego pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi wywołanymi chorobami układu przedsionkowego

Joanna Jaczewska, Witold Rongies, Marek Zaleski

Joanna Jaczewska, Witold Rongies, Marek Zaleski – Proposition of conservative treatment of patients with vertigo and balance disorders caused by vestibular dysfunction. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 201-212

Streszczenie
Celem pracy była ocena skuteczności ćwiczeń ruchowych stosowanych w terapii zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych dysfunkcją układu przedsionkowego. W badaniu udział wzięła grupa 30-stu pacjentów leczonych z powodu zawrotów głowy i/lub zaburzeń równowagi pochodzenia przedsionkowego. Połowa pacjentów (15 osób) była w trakcie leczenia farmakologicznego. Wszystkim pacjentom zalecono wykonywanie zestawu ćwiczeń dostosowanego indywidualnie do danej jednostki chorobowej. Grupę kontrolną stanowiło 15 pacjentów leczonych wyłącznie farmakologicznie. W celu zbadania efektu rehabilitacji wykorzystano zmodyfikowany kwestionariusz samooceny DHI. Otrzymane wyniki poddano ocenie statystycznej z wykorzystaniem metody analizy wariancji z powtarzanymi pomiarami. Pacjenci uczestniczący w programie rehabilitacji, nieprzyjmujący leków uzyskali poprawę wyniku kwestionariusza średnio o 48%. U pacjentów wykonujących ćwiczenia i dodatkowo przyjmujących leki poprawa wyniosła średnio 45%. W grupie kontrolnej uzyskano poprawę jedynie o 15%. Różnica w wynikach jest istotna statystycznie. 1. Rehabilitacja ruchowa okazała się skuteczną metodą leczenia zawrotów głowy i zaburzeń równowagi wywołanych chorobami układu przedsionkowego. 2. Wiek pacjenta nie miał istotnego wpływu na efekt rehabilitacji. 3. Rehabilitacja przyniosła poprawę u badanych pacjentów zarówno w aspekcie strukturalnym, funkcjonalnym jak i emocjonalnym.
Słowa kluczowe
układ przedsionkowy, zawroty głowy, rehabilitacja
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim