Przydatność analizy sEMG do oceny sekwencji pobudzeń mięśni okolicy lędźwiowo-kulszowej u pacjentów z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego / Usability of sEMG analysis for the evaluation of the muscles stimulation sequence in the lumbosciatic area in patients suffering from pain in lumbar spine

Karolina Kleist-Lamk, Rita Hansdorfer-Korzon, Stanisław Bakuła, Elżbieta Rajkowska-Labon

FP 2014; 14(3); 56-64

Streszczenie
Cele pracy: 1. Ocena związku pomiędzy zmianą sekwencji pobudzeń mięśni okolicy lędźwiowo-kulszowej a występowaniem funkcjonalnego bólu w odcinku L kręgosłupa w porównaniu do modelu Jandy.
2. Analiza różnic w zapisie elektromiografii powierzchniowej (sEMG) prawidłowego i zaburzonego wzorca rekrutacji mięśni podczas testu wyprostu w stawie biodrowym w dwóch podgrupach pacjentów, bólowych (podgrupa A) i bezbólowych (podgrupa B).
3. Ocena przydatności pomiaru sEMG w diagnozowaniu Pacjentów z bólami kręgosłupa w odcinku lędźwiowym.
Materiał i metoda. Do badania zakwalifikowano 61 osób w wieku 20-35 lat ze średnią wieku 25 lat (+/- 6). Grupę badaną podzielono na dwie podgrupy. Do podgrupy A zakwalifikowano 33 osoby a do podgrupy B, kontrolnej, 28 osób. Wśród badanych przeprowadzono ankietę badawczą sporządzona na potrzeby pracy. Do badaniem sekwencji pobudzeń wykorzystano pomiary uzyskane z zapisu sEMG podczas testu wyprostu w stawie biodrowym, PHE Test, (ang. Prone Hip Extension Test).
Wyniki. Uzyskane wyniki podczas badania wzorca rekrutacji mięśni podczas testu PHE wykazały zmienioną kolejność aktywacji u Pacjentów z podgrupy A vs podgrupy B. Wyniki testu χ² potwierdziły istotną statystycznie zależność, osoby z objawami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego statystycznie rzadziej wykazywały prawidłową kolejność angażowania mięśni: χ²=5,05, p=0,041. R=- 0,59 (zależność silna, ujemna).
Wnioski.  Zmiany w schemacie rekrutacji mięśni podczas wyprostu stawu biodrowego prowadzą do przeciążeń okolicy lędźwiowo-kulszowej, przyczyniając się do powstawania bólu w odcinku lędźwiowym. Elektromiografia powierzchniowa, ze względu na możliwość uzyskania wyniku ilościowego jest przydatną metodą oceny pracy mięśni.

Słowa kluczowe:
test Jandy, Test wyprostu stawu biodrowego, sEMG, ból dolnego odcinka pleców


Abstract

Aim of the study: 1.  Evaluation of the relationship between the change in the stimulation sequence of muscles in the lumbosciatic area and the occurrence of functional pain in the L section of the vertebral column, as compared to the Janda’s model.
2. Analysis of the differences in the superficial electromyography (sEMG) record of a correct and disturbed pattern of muscle recruitment during the prone hip extension test in two sub-groups of patients: suffering from pain (sub-group A) and without pain (sub-group B).
3. Evaluation of the suitability of the sEMG measurement for making diagnoses in patients with pains in the lumbar section of the vertebral column.
The material and method: For the research, 61 persons were qualified, aged 20-35 years, with the average age 25 years (+/- 6). The tested group was divided into two sub-groups. 33 persons were qualified to sub-group A, and to sub-group B (reference group) 28 persons were qualified. Among the participants, a questionnaire was spread, prepared for the needs of the survey, to be filled in. For testing the sequence of stimulations, the measurements were used which had been obtained from the sEMG record during the Prone Hip Extension (PHE )Test.
Results: The results obtained during the examination of the muscles recruitment pattern in PHE test showed a changed sequence of muscles activation in the Patients from sub-group A vs. these from sub-group B. The results of chi-square test (χ²) confirmed the statistically significant dependence: the persons with pain symptoms in the lumbar spine statistically less frequently showed the correct sequence of muscles engagement:  χ²=5.05,  p=0.041, R= – 0.59 (strong negative dependence).
Conclusions: Changes in the pattern of muscles recruitment during the hip joint extension lead to overloads in the lumbosciatic area, consequently causing pain in the lumbar section. Superficial electromyography, because of the possibility of obtaining the quantitative outcome, is a useful method of evaluating muscles performance.

Key words:
The Janda test, Prone Hip Extension Test, PHE, sEMG, LBP, pain in the lower part of back

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version