Przykłady ćwiczeń funkcjonalnych zalecanych w profilaktyce zaburzeń posturalnych w płaszczyźnie strzałkowej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Praca nad nawykami

Olga Nowotny-Czupryna, Krzysztof Czupryna, Tomasz Ridan, Jerzy Rottermund

O. Nowotny-Czupryna, K. Czupryna, T. Ridan, J. Rottermund – Examples of functional exercises recommended in the prevention of prostural disorders in the sagittal plane in children of pre-school and early-school age. Work on habits. Fizjoterapia Polska 2018; 18(4); 14-25

Streszczenie

Niedoskonałość postawy obserwowana u dzieci wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest stanem fizjologicznym i wynika z braku umiejętności stabilizacji odcinka lędźwiowego oraz sąsiednich segmentów ciała, a także z niedoskonałego jeszcze na tym etapie rozwoju czucia głębokiego. W efekcie dzieci w tym wieku mają problemy z zachowaniem stabilnego układu ciała podczas pozostawania w bezruchu oraz w trakcie wykonywania różnych czynności, a dla zachowania zrównoważonego układu ciała często przyjmują charakterystyczną postawę – z miednicą pochyloną w przód i barkami wysuniętymi do przodu. By stan ten z czasem nie przerodził się w nawyk nieprawidłowej postawy, należy zadbać o jak najwcześniejsze wyeliminowanie niekorzystnych sytuacji posturalnych, czemu służą proponowane w opracowaniu ćwiczenia funkcjonalne.

Słowa kluczowe:

niedoskonałość postawy, dysbalans mięśniowy, stabilizacja przestrzenna miednicy, pozycja aktywna, ćwiczenia funkcjonalne

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version/下載英文版