Skuteczność Metody Hankego w korekcji bocznych skrzywień kręgosłupa w świetle wybranych parametrów badania radiologicznego

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Dagmara Molicka

Tomasz Wolny, Edward Saulicz, Dagmara Molicka – The efficiency or the Hanke Method in the correction of scoliosis in the light of selected radiological parameters. Fizjoterapia Polska 2002; 2(1); 35-39

Streszczenie
Wstęp. Metoda Hankego, zwana również „E-Technik” (Entiwicklungskinesjologischer Technik) należy do mniej znanych sposobów leczenia zaburzeń nerwowo-mięśniowych. Ponieważ w postępowaniu korekcyjnym stosunkowo rzadko wykorzystuje się elementy metod o ściśle neurofizjologicznym mechanizmie działania, a ich ewentualną skuteczność wyraża się zazwyczaj w formie opisowej, celem niniejszej pracy było prześledzenie wpływu rutynowego stosowania technik metody Hankego na zmiany wybranych parametrów radiologicznej oceny skrzywienia. Materiał i metoda. Obserwacją objęto 17-osobową grupę dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat (x = 10,1 +/- 2,7), z klinicznymi i radiologicznymi objawami bocznego skrzywienia kręgosłupa. Za wyjątkiem jednej osoby, we wszystkich pozostałych przypadkach były to skrzywienia Io (x wygięcia pierwotnego = 12,2o +/- 8,9). Zarówno przed, jak i po 10-miesięcznym okresie usprawniania wzbogaconym stosowaniem niektórych elementów metody Hankego, ocenie poddano zdjęcia radiologiczne. Wyznaczono kąty Cobba, kąty żebrowo-kręgowe oraz wyliczono wskaźniki Harringtona. Całość zebranych w ten sposób danych liczbowych poddano opracowaniu statystycznemu. Wyniki. U 11 osób (64,7% badanej grupy) uzyskano zmniejszenie kątowej wartości skrzywienia pierwotnego, powiązane z równoczesną niwelacją różnicy kątów żebrowo-kręgowych po stronie wklęsłej i wypukłej. Jedynie w jednym przypadku zarejestrowano wyraźną (5o) progresję skrzywienia. Wnioski. Uzyskane wyniki wskazują na dużą skuteczność terapeutyczną metody Hankego. Możliwość bezpośredniego sterowania reakcjami odruchowymi prowadzącymi w efekcie do normalizacji (symetryzacji) napięcia mięśniowego stanowi istotny wyróżnik metody Hankego spośród innych sposobów zachowawczego leczenia skolioz. Skuteczność oraz trwałość efektów korekcyjnych w następstwie stosowania metod odruchowo stymulujących neurofizjologicznie mechanizmy sterowania postawą ciała wymagają dalszych wnikliwych badań.

Słowa kluczowe:
zaburzenia nerwowo-mięśniowe, tonus mięśniowy, postawa ciała

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim