Terapia energotonowa jako alternatywa treningu marszowego u osób z chromaniem przestankowym / High-tone power therapy as an alternative to walking training in people with intermittent claudication

Joanna Szymańska, Krzysztof Czupryna, Olga Nowotny-Czupryna, Renata Szczepaniak

FP 2017; 17(3); 112-120

Streszczenie

Wstęp Głównym objawem PNKD, upośledzającym możliwości chodu i funkcjonowanie chorego, jest chromanie przestankowe. Dominującą postacią leczenia w tym okresie niedokrwienia jest trening fizyczny, który ze względu na częste występowanie chorób współistniejących może podjąć jedynie 25-50% chorych. W związku z tym poszukuje się innych sposobów łagodzenia dolegliwości towarzyszących PNKD. Być może alternatywę może stanowić terapia energotonowa, podczas której możliwe jest uruchomienie pompy mięśniowej, bez negatywnych skutków przeciwwskazanego wysiłku fizycznego.
Celem pracy było sprawdzenie czy terapia energotonowa mogłaby stanowić alternatywę dla treningu marszowego na bieżni ruchomej, zwłaszcza u osób, u których większy wysiłek fizyczny nie jest wskazany.
Materiał i metodyka Zbadano 68 chorych w wieku 40-70 lat z PNKD, których podzielono na dwie podgrupy: A – zasadniczą i B – kontrolną. Ocenie poddano możliwości funkcjonalne badanych w zakresie chodu, określając dystans chromania i maksymalny dystans marszu w standardowej próbie na bieżni ruchomej, porównując uzyskane wyniki z doniesieniami literaturowymi odnośnie przyrostów tych dystansów po treningu fizycznym. Badani z grupy A poddani zostali serii zabiegów terapii energotonowej, zaś w grupie B zabiegi te były symulowane.
Wyniki U osób z grupy A uzyskano istotne wydłużenie dystansu chromania i maksymalnego dystansu marszu oraz znaczące skrócenie czasu trwania bólu po zaprzestaniu próby.
Wnioski Terapia energotonowa może stanowić alternatywę dla treningu marszowego osób z PNKD, zwłaszcza u chorych z bardzo krótkim dystansem chromania oraz u tych, u których większy wysiłek nie jest wskazany.

Słowa kluczowe:
terapia energotonowa (HiToP), przewlekłe niedokrwienie kończyn dolnych (PNKD), chromanie przestankowe, trening marszowy

Abstract

Introduction. The main symptom of the CLEI impairing walking ability and functioning of the patient is intermittent claudication. The predominant form of the physical therapy during this ischaemic period is physical training, which, due to the frequent occurrence of co-morbidities, can only be taken by 25-50% of patients. Therefore, other ways of relieving symptoms associated with the CLEI have been sought. Perhaps, an alternative method might be may the high-tone power therapy, which can start the muscle pump without negative effects of contraindicated for physical exertion.
The aim of the study was to determine whether the high-tone power therapy could be an alternative for walking training on a treadmill, especially for people with contraindication for intensive physical activity.
Material and methodology 68 patients diagnosed with CLEI in the age of 40-70 were examined in 2 groups: A-main and B-control. Functional possibilities were evaluated in the area of the walking distance and the maximum walking distance in a standard treadmill test. The results obtained were compared with the literature on the increment of these distance after the physical training. Group A patients were subjected to a series sessions of high-tone power therapy; group B patients had those treatments simulated.
Results In group A, patients significantly prolonged the claudication distance and maximal walking distance. Also, significant reduction in pain duration was noticed after discontinuation of the treatment.
Conclusions The high-tone power therapy may be an alternative to walking training for patients with the CLEI, especially in those patients with a very short claudication distance and in those whose greater effort is not indicated.

Key words:

high-tone power therapy (HiToP), chronic lower extremity ischaemia (CLEI), intermittent claudication, walking training, chronic lower limb ischaemia

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version