Wady postawy u młodych muzyków

Agnieszka Nawrocka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska

Agnieszka Nawrocka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska – Faulty body postures in young musicians. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 425-435

Streszczenie
Wstęp. W szkole muzycznej uczniowie rozpoczynają naukę gry na instrumentach muzycznych już od 7 roku życia. Ten okres ontogenezy znamionuje zwiększona podatność na wady postawy (zmiana trybu życia, obowiązki szkolne). Gra na instrumentach oddziałuje niekorzystnie na kształtowanie postawy ciała. Należałoby aplikować początkującym muzykom profilaktyczne ćwiczenia korekcyjne przeciwdziałające wadom postawy. Celem badań było stwierdzenie czy gra na instrumentach muzycznych oraz związane z tym symetryczne i asymetryczne obciążenia narządu ruchu wpływają deformująco na postawę ciała. Materiał i metody. Badaniami objętych zostało 61 uczniów w wieku 12-18 lat – 42 uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Bielsku-Białej oraz 19 uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 i Gimnazjum nr 4 w Świętochłowicach. W badaniach posłużono się metodą punktowania oceny postawy Kasperczyka, pomiarami ruchomości szyjnego odcinka kręgosłupa i kwestionariuszem ankiety. Wyniki. Badania wykazały, że symetrycznie i asymetryczne obciążenia narządu ruchu początkujących muzyków zwiększaj ą częstość wad postawy w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Gra na instrumentach wywołuje niekiedy dolegliwości bólowe: u pianistów karku i pleców, u skrzypków karku i ramion. Wnioski. Wobec zwiększonej częstotliwości pojawiania się wad postawy u młodych muzyków należy zalecać odpowiedni ą aktywność ruchową, która będzie przeciwdziałać nabywaniu deformacji i dolegliwościom bólowym kręgosłupa i stawów kończyn górnych.
Słowa kluczowe
wady postawy, diagnostyka wad postawy, ćwiczenia korekcyjne