Wpływ ćwiczeń derotacyjnych na korekcję układu kręgosłupa

Anna Brzęk, Olga Nowotny-Czupryna, Janusz Nowotny

Anna Brzęk, Olga Nowotny-Czupryna, Janusz Nowotny – The effect of derotation exercises on correction of spinal alignment. Fizjoterapia Polska 2008; 8(4); 384-392

Streszczenie
Wstęp. Boczne skrzywienie kręgosłupa jak wiadomo jest wadą trójpłaszczyznową, a więc właściwe postępowanie korekcyjne w tym przypadku powinno oddziaływać na każdą z trzech płaszczyzn. Nie zawsze jednak takie globalne podejście ma miejsce w reedukacji posturalnej. Duży nacisk, zwłaszcza w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej prowadzonej w szkołach, kładziony jest na korekcję bocznego wygięcia w płaszczyźnie czołowej, ćwiczenia elongacyjne oraz wzmacniające tzw. gorset mięśniowy. Składowa rotacyjna natomiast w większości przypadków zostaje pomijana. Celem pracy była analiza ćwiczeń rotacyjnych oraz odpowiedź na pytanie czy i w jaki sposób korekcja układu kręgosłupa w ćwiczeniach derotacyjnych powoduje doraźne zmiany w postawie ciała. Materiał i metody. Badaniami objęto 73 osoby w dwóch grupach wiekowych (dzieci w wieku szkolnym i osoby dorosłe) z rozpoznaną skoliozą w odcinku piersiowym. Oceny postawy ciała dokonano metodą fotogrametryczną, w różnych pozycjach wyjściowych swobodnych i w skorygowanym układzie kręgosłupa, a także w trakcie wykonywanego ćwiczenia derotacyjnego z użyciem przyrządy typu „bancho”. Wyniki. Zaobserwowano znaczne różnice w umiejętności czynnej korekcji w grupie dzieci w wieku szkolnym, w porównaniu z grupą osób dorosłych. Stwierdzono również zależność istotną statystycznie pomiędzy wiekiem badanych a możliwością korekcji układu kręgosłupa w trakcie wykonywania ćwiczenia derotacyjnego. Wnioski. 1. Możliwość korekcji kręgosłupa staje się jeszcze większa gdy uwzględniona zostaje składowa rotacyjna. 2. Ćwiczenia derotacyjne stanowią istotny element gimnastyki korekcyjnej, szczególnie w wieku szkolnym.
Słowa kluczowe
skolioza, ułożenie ciała, ćwiczenia derotacyjne