Wpływ głębokiej stymulacji elektromagnetycznej na poziom odczuwanego bólu u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów / Impact of the deep electromagnetic stimulation on the level of the pain sensation in patients with the rheumatoid arthritis

Agnieszka Przedborska, Małgorzata Misztal, Jan W. Raczkowski

FP 2016;16(1);74-81

Streszczenie
Wstęp. Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów obejmuje jednoczesne działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i regulujące napięcie mięśni. Wciąż poszukiwane są nowe, skuteczne metody terapeutyczne. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna jest nową metodą fizykalną. Celem pracy jest ocena skuteczności leczenia bólu w reumatoidalnym zapaleniu stawów głęboką stymulacją elektromagnetyczną.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono na grupie 50 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, których poddano serii 10 zabiegów głębokiej stymulacji elektromagnetycznej na najbardziej bolesny staw. Ocenę efektywności i skuteczności zastosowanej terapii przeprowadzono na podstawie skali VAS, skali Laitinena, oceny czasu trwania sztywności porannej i subiektywnej oceny wyniku leczenia dokonanej przez pacjenta.
Wyniki. Po serii zabiegów stwierdzono istotne statystycznie (p<0.0001) zmniejszenie nasilenia dolegliwości bólowych mierzonych skalą VAS i Laitinena (odpowiednio mediana (IQR): 8 (7-8) przed terapią vs 4 (3-5) po terapii dla skali VAS i 10 (8-12) przed terapią vs 6 (4-8) po terapii dla skali Laitinena). Zaobserwowano również istotne statystycznie (p<0.0001) zmniejszenie czasu trwania sztywności porannej, odpowiednio 108±27 minut przed terapią vs 67±34 minut po terapii. Czynnikami wpływającymi w sposób istotny na efekt leczenia są: wiek, BMI oraz stopień zaawansowania zmian chorobowych. Wnioski. Głęboka stymulacja elektromagnetyczna jest skuteczną metodą terapeutyczną u pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów, w sposób istotny zmniejszającą nasilenie dolegliwości bólowych, ilość przyjmowanych leków przeciwbólowych oraz czas trwania sztywności porannej.

Słowa kluczowe:

reumatoidalne zapalenie stawów, ból, głęboka stymulacja elektromagnetyczna


Abstract
Introduction. Treatment of the rheumatoid arthritis includes the simultaneous actions against the pain, the inflammation and to regulate the muscle tension. The search for new and effective methods of treatment is continuously under way. There appeared this new physical method of deep electromagnetic stimulation. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of the treatment of pain with the deep electromagnetic stimulation method, in the rheumatoid arthritis disorder cases.
Materials and Methods. The research has been conducted on a group of 50 patients with the rheumatoid arthritis, who have undergone a series of 10 deep electromagnetic stimulation treatments, applied to the most painful joints. Evaluation of the effectiveness and efficiency of the therapy has been done on the basis of the VAS scale, the Laitinen scale, the assessment of duration of the morning stiffness, and the subjective assessment of the result of the treatment made by the patients.
Results. After the series of treatments, the statistically significant (p <0.0001) reduction of the pain intensity has been found, measured with the VAS and the Laitinen scale  (the respective median (IQR): 8 (7-8) before the treatment vs 4 (3-5) after the treatment in the VAS scale, and 10 (8-12) before the treatment vs 6 (4-8) after the treatment in the Laitinen scale. Also observed, has been the statistically significant (p <0.0001) reduction of the duration of the morning stiffness, respectively 108±27 minutes before the treatment vs 67±34 minutes after the treatment. The factors significantly affecting the result of the treatment were: age, BMI and the severity of the disorder. Conclusions. Deep electromagnetic stimulation is an effective therapy method in patients with the rheumatoid arthritis, it significantly reduces the intensity of pain, the amount of painkiller medications being taken, and the duration of the morning stiffness.

Key words:

rheumatoid arthritis, pain, deep electromagnetic stimulation

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version