Wpływ kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-pro BNP i frakcje wyrzutową lewej komory serca u chorych po ostrym incydencie wieńcowym / Impact of controlled physical exercise on NT-proBNP level and ejection fraction in patients with acute coronary disease – original paper

Ireneusz Jurczak, Katarzyna Dudek, Ksenia Jurczak, Robert Irzmański

FP 2016; 16(3); 58-66

Streszczenie

Wstęp.Cel. Ocena efektów kontrolowanego treningu fizycznego na poziom NT-proBNP i frakcję wyrzutową lewej komory serca w zależności od czasu i rodzaju treningu fizycznego.
Materiał i metody. Do badań włączono 83 chorych. Dwie grupy uczestniczyły w dwu- i czterotygodniowych treningach interwałowych na cykloergometrach rowerowych oraz w ćwiczeniach ogólnousprawniających. Grupa kontrolna poddana była jedynie treningowi ogólnousprawniającemu. We wszystkich grupach wykonano test immunoenzymatyczny celem oceny poziomu NT-proBNP oraz badanie echokardiograficzne celem oceny frakcji wyrzutowej.
Wyniki. Zaobserwowano zmiany poziomu NT-proBNP oraz parametrów echokardiograficznych. W grupie 1, po dwóch tygodniach treningu, wartości NT-proBNP zmniejszyły się o 13.2%. W tej samej grupie, wartość EF istotnie wzrosła z 51,23% do 51,95%. W grupie 2, po czterech tygodniach usprawniania, stwierdzono spadek poziomu NT-proBNP o 29%. Wartość EF istotnie wzrosła, z 50,62% do 51,69%. Końcowe wartości NT-proBNP w grupie kontrolnej w porównaniu z wartościami początkowymi zmniejszyły się o 3,9%. Zaobserwowano również nieistotny wzrost EF z 47,06% do 47,13%.
Wnioski. Wyniki badań wskazują, że kontrolowany trening fizyczny w ramach rehabilitacji kardiologicznej zmniejsza poziom NT-proBNP, a także poprawia frakcję wyrzutową lewej komory serca u chorych po ostrym incydencie wieńcowym.

Słowa kluczowe:
rehabilitacja kardiologiczna, peptydy natriuretyczne, frakcja wyrzutowa, ostre zespoły wieńcowe


Abstract
Purpose. Assess the effect of a controlled physical training on the level of NT-pro BNP and left ventricular ejection fraction depending on the time and type of physical exercise.
Methods. Eighty-three patients were included in the study. Two groups participated in interval training on a cycle ergometer and exercise improving general physical. Control Group participated in exercise improving general physical only. The immunoenzymatic test for qualitative determination of the NT – proBNP level and echocardiographic examination was performed in all groups.
Results. The authors observed changes in NT-proBNP level testing and echocardiographic examination. In the group I, after a 2-week training, the NT-proBNP value decreased by 13.2%. In the same group, mean EF values were significantly increased, from 51.23% to 51.95%. In the group II a 29% reduction of the NT-pro BNP level was observed. EF values were significantly increased, from 50.62% to 51.69%. As for final NT-proBNP values in the control group, a decrease of the peptide level by 3.9% was observed, compared to initial values. In the same group, a non-significant increase of the EF value was observed, from 47.06% to 47.13%
Conclusions. Findings of the studies confirm that cardiac rehabilitation decrease of the NT-proBNP level and improves LVEF in patients with acute coronary disease.

Key words:
cardiac rehabilitation, natriuretic peptide, ejection fraction, acute coronary disease

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version