Wpływ metody oddychania Butejki na tolerancję wysiłku u pacjentów poddawanych hemodializie nerek: randomizowane badanie kontrolowane

Samy Ahmed Abdou Zaher, Nesreen Ghareeb El Nahas, Zahra Mohamed Serry, Mohamed Mehrez Nageeb

Samy Ahmed Abdou Zaher, Nesreen Ghareeb El Nahas, Zahra Mohamed Serry, Mohamed Mehrez Nageeb – Effect of Buteyko Breathing Technique on Exercise Tolerance in Patients Under Renal Haemodialysis: A Randomized Controlled Trial. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 180-186

Streszczenie
Informacje ogólne. Celem niniejszego badania było określenie wpływu metody oddychania Butejki na tolerancję wysiłku u pacjentów poddawanych hemodializie nerkowej. Metody. Sześćdziesięciu pacjentów poddawanych hemodializie nerek od 1-3 lat z ambulatoryjnego szpitala nefrologii i urologii Mit Ghamer. Wiek pacjentów wynosił od 45 do 55 lat. Pacjenci zostali przydzieleni do dwóch równych grup. Grupa (A) składa się z 30 pacjentów (22 mężczyzn i 8 kobiet), którzy realizowali program ćwiczeń oddechowych Butejki; Grupa (B) składa się z 30 pacjentów (22 mężczyzn i 8 kobiet), którzy wykonywali program przeponowych i miejscowych ćwiczeń oddechowych. Program leczenia trwał 12 tygodni (3 sesje ćwiczeń tygodniowo). Badania laboratoryjne gazometrii krwi tętniczej (pH, PCO2, PO2, DLCO/całkowity CO2, DLCO/HCO3 i 6-minutowy test marszu (skala Borga) wykonano na początku oraz po zakończeniu programu leczenia dla wszystkich pacjentów z dwóch grup. Wyniki. Wyniki niniejszego badania wykazały znaczące spadki w zakresie pH, PCO2, PO2, DLCO/całkowitego CO2, DLCO/HCO3 i skali Borga po zastosowanym leczeniu w porównaniu do pomiarów sprzed leczenia w grupie A i grupie B. Co więcej, nie zaobserwowano istotnych różnic w zakresie pH, PCO2, PO2, DLCO/całkowitego CO2, DLCO/HCO3 i skali Borga przed i po leczeniu między grupami A i B. Ogólna poprawa dla wszystkich ocenianych zmiennych wynosiła 22% w przypadku grupy A stosującej metodę Butejki w porównaniu do 30,43% w grupie B wykonującej przeponowe i miejscowe ćwiczenia oddechowe. Wnioski. Wyniki wykazały, że ogólna poprawa była bardziej znacząca w przypadku grupy wykonującej przeponowe i miejscowe ćwiczenia oddechowe (grupa B) niż grupy wykonującej ćwiczenia przy zastosowaniu metody Butejki (grupa A).

Słowa kluczowe:
Hemodializa, Butejko, gazometria krwi, skala Borga

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim