Wpływ muzyki na wybrane parametry hemodynamiczne pacjentów w stanie niereaktywnej przytomności

Jacek Polechoński, Jolanta Rojczyk-Chmarek, Krzysztof Gieremek, Miroslawa Tyliba

J. Polechoński, J. Rojczyk-Chmarek, K. Gieremek, M. Tyliba – The effect of music on selected hemodynamic parameters in patients suffering from unresponsive wakefulness syndrome. FP 2017; 17(1); 96-103

Streszczenie
Cel. Celem pracy jest ocena wpływu różnego natężenia i rodzaju muzyki na zmiany częstości pracy serca i ciśnienia tętniczego u pacjentów w stanie niereaktywnej przytomności.
Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w przewlekłym stabilnym stanie wegetatywnym, u których oceniano wybrane parametry hemodynamiczne przed, podczas i po emisji różnych gatunków muzyki o różnym natężeniu.
Wyniki. Wyniki badań wykazały istotny pobudzający wpływ muzyki o natężeniu 80 dB na niektóre parametry hemodynamiczne pacjentów w stanie niereaktywnej świadomości. Muzyka disco powodowała wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz zwiększenie częstości pracy serca. Muzyka rockowa znacząco podniosła jedynie ciśnienie skurczowe krwi.
Nie wykazano natomiast znamiennego statystycznie wpływu żadnego rodzaju muzyki o natężeniu 60 dB na wskaźniki hemodynamiczne pacjentów.
Wnioski. Słuchanie muzyki może powodować istotne zmiany ciśnienia tętniczego i częstości skurczów serca pacjentów w stanie wegetatywnym, które uzależnione są od jej gatunku i natężenia. Występujące pod wpływem określonego rodzaju muzyki zmiany parametrów hemodynamicznych u pacjentów w stanie niereaktywnej świadomości mogą świadczyć o jej oddziaływaniu na emocje badanych, które są ściśle powiązane z reakcjami ze strony układu krążenia.

Słowa kluczowe:
pacjenci w stanie niereaktywnej aktywności, pacjenci w stanie wegetatywnym, muzyka, parametry hemodynamiczne, muzykoterapii

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim