Wpływ muzyki na wybrane parametry hemodynamiczne pacjentów w stanie niereaktywnej przytomności / The effect of music on selected hemodynamic parameters in patients suffering from unresponsive wakefulness syndrome

Jacek Polechoński, Jolanta Rojczyk-Chmarek, Krzysztof Gieremek, Miroslawa Tyliba

FP 2017; 17(1); 96-103

Streszczenie
Cel. Celem pracy jest ocena wpływu różnego natężenia i rodzaju muzyki na zmiany częstości pracy serca i ciśnienia tętniczego u pacjentów w stanie niereaktywnej przytomności.
Materiał i metody. Badaniami objęto 16 pacjentów w przewlekłym stabilnym stanie wegetatywnym, u których oceniano wybrane parametry hemodynamiczne przed, podczas i po emisji różnych gatunków muzyki o różnym natężeniu.
Wyniki. Wyniki badań wykazały istotny pobudzający wpływ muzyki o natężeniu 80 dB na niektóre parametry hemodynamiczne pacjentów w stanie niereaktywnej świadomości. Muzyka disco powodowała wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz zwiększenie częstości pracy serca. Muzyka rockowa znacząco podniosła jedynie ciśnienie skurczowe krwi.
Nie wykazano natomiast znamiennego statystycznie wpływu żadnego rodzaju muzyki o natężeniu 60 dB na wskaźniki hemodynamiczne pacjentów.
Wnioski. Słuchanie muzyki może powodować istotne zmiany ciśnienia tętniczego i częstości skurczów serca pacjentów w stanie wegetatywnym, które uzależnione są od jej gatunku i natężenia. Występujące pod wpływem określonego rodzaju muzyki zmiany parametrów hemodynamicznych u pacjentów w stanie niereaktywnej świadomości mogą świadczyć o jej oddziaływaniu na emocje badanych, które są ściśle powiązane z reakcjami ze strony układu krążenia.

Słowa kluczowe:
pacjenci w stanie niereaktywnej aktywności, pacjenci w stanie wegetatywnym, muzyka, parametry hemodynamiczne, muzykoterapii


Abstract

Background. The aim of the study was to evaluate the effect of different music genres of different intensity levels on heart rate and arterial blood pressure in patients suffering from unresponsive wakefulness syndrome.
Material and methods. The study group comprised 16 patients in stable vegetative state; selected hemodynamic parameters were evaluated during and after exposure to different music genres of different intensity levels.
Results. The results revealed a significant stimulating effect of music played at 80 dB on several hemodynamic parameters of patients with unresponsive wakefulness syndrome. Disco music caused an increase in heart rate as well as elevation of systolic and diastolic pressures. Rock music only resulted in significant systolic blood pressure elevation.
No statistically significant alterations in hemodynamic parameters was noted when music was played at 60 dB.
Conclusions. Exposure to music may cause significant alterations of heart rate and arterial blood pressure of patients in a vegetative state – depending on music genre and intensity level. Changes in hemodynamic parameters might be indicative of an impact of music on the emotional state, which is closely associated with cardiovascular responses.

Key words:
apallic patients, patients in a vegetative state, music, hemodynamic parameters, music therapy

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version