Wpływ odciążenia masy ciała poprzez system Parestand na kinematykę chodu – badanie pilotażowe

Beata Stach, Marcin Błaszcz

B. Stach, M. Błaszcz – Influence of body weight support via Parestand system on gait kinematic — a pilot study; Fizjoterapia Polska 2018; 18(1); 84-94

Streszczenie
Wstęp. W wielu badaniach potwierdzono już skuteczność treningu na bieżni z odciążeniem masy ciała (ang. Body Weight Support Treadmill Training – BWSTT) u osób zdrowych i w różnych jednostkach chorobowych. W Polsce jest to nadal rzadko stosowana metoda. Do tej pory nie opublikowano jeszcze badania wpływu polskiego systemu odciążającego Parestand na wartości kinematyczne chodu.
Materiał i metody. Analizowano kinematykę prawego stawu biodrowego, kolanowego i stopy w płaszczyźnie strzałkowej u zdrowej kobiety, w trakcie chodu na bieżni bez odciążenia (0%) oraz z 25% i 50% BWS poprzez system odciążający Parestand z prędkością: 3, 4 i 5 km/h w fazie initial contact (IC), loading response (LR), terminal stance (TSt) i mid swing (MSw). Wartości kątowe zebrano za pomocą systemu Noraxon, a następnie poddano analizie statystycznej.
Wyniki. BWS poprzez Parestand 25% i 50% istotnie zmieniało kinematykę biodra przy każdej prędkości. Kinematyka kolana w znaczącym stopniu różniła się przy 25% BWS w IC oraz LR, a przy 50% BWS w IC, LR, TSt i MSw przy każdej prędkości. W zakresie stawu skokowego zmiany wartości kątowych nie różniły się znacznie przy 25% BWS przy żadnej z prędkości, a przy 50% BWS różniły się znacznie jedynie przy 3 km/h we wszystkich badanych fazach.
Wnioski. Zwiększanie BWS wpływa na zmiany kinematyki chodu. Już 25% odciążenie masy ciała poprzez Parestand może zmienić kinematykę biodra w trakcie chodu. 25% BWS poprzez Parestand może zmienić kinematykę kolana w początkowych fazach chodu, bez wpływu na kinematykę stopy. Należy przeprowadzić badanie na większej liczbie osób.

Słowa kluczowe:

chód, odciążenie masy ciała, kinematyka chodu, trening chodu na bieżni z odciążeniem masy ciała

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim