Wpływ przebytego udaru mózgu na moc i prędkość skracania się mięśni – doniesienie wstępne/The impact of stroke on the power and shortening velocity of the muscles – preliminary report

Joanna Kostka, Andżelika Fajkowska, Elżbieta Miller

FP 2017; 17(2); 16-22

Streszczenie

Cel. Celem pracy była próba określenia różnicy mocy mięśniowej oraz prędkości skracania się mięśni w grupie pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz osób, które udaru nie przebyły, a także ocena determinantów mocy i prędkości skracania się mięśni.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięły udział łącznie 62 osoby, w tym 31 pacjentów (9 kobiet i 22 mężczyzn) po przebytym udarze mózgu hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz 31 osób dobranych pod względem wieku i płci, które udaru nie doznały. Zebrano dane osobowe, antropometryczne oraz dotyczące choroby. Moc mięśniową (Pmax) i optymalną prędkość skracania się mięśni (Vopt) oceniono wykonując dwie 8-sekundowe próby na cykloergometrze rowerowym typu Monark.
Wyniki. Zarejestrowano istotną różnicę Pmax i Vopt pomiędzy grupami (p<0.001). Średni wynik Pmax u pacjentów po udarze wyniósł 211.22 W ±134.12, a w grupie kontrolnej 378.76 W ±167.52, a Vopt odpowiednio 58.48 ±18.53 i 78.41 ±17.8 obrotów/min. Uzyskano zależność pomiędzy wiekiem pacjentów po udarze, a Pmax i Vopt. Wnioski. Udar mózgu wpływa na obniżenie mocy i prędkości skracania się mięśni. Deficyt mocy w stosunku do osób, które nie przeszły udaru mózgu wynosi ponad 44%, a prędkości ponad 25%. Wiek wpływa na poziom Pmax i Vopt.

Słowa kluczowe:
hemiplegia, mięśnie, moc, prędkość skurczu


Abstract

Aim: The aim of the study was to determine the difference in power and muscles shortening velocity in patients with a history of stroke and those who have not undergone a stroke as well as to evaluate the determinants of the power and muscles shortening velocity.
Material and Methods: A total of 62 people were enrolled in the study, including 31 patients (9 women and 22 men) after stroke hospitalized in Neurological Rehabilitation Department and 31 people matched for age and sex who did not suffer a stroke. Personal, anthropometric and diseases related data were collected. Muscle power (Pmax) and optimal shortening velocity of the muscles (Vopt) were evaluated by performing two 8-second tests on a Monark type bicycle ergometer.
Results: A significant difference in Pmax and Vopt between groups (p < 0.001) was noted. The average Pmax score in stroke patients was 211.22 W ±134.12, and in the control group 378.76 W ±167.52, and Vopt respectively 58.48 ±18.53 and 78.41 ±17.8 rep./ min. Relationship between age and Pmax as well as Vopt was also obtained. Conclusions: Stroke reduces power and muscle shortening velocity. Power deficit in relation to people who have not suffered a stroke is over 44%, and velocity rate over 25%. The Pmax and Vopt level are affected by age.

Key words:
hemiplegia, muscles, power, shortening velocity

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version