Wpływ przebytego udaru mózgu na moc i prędkość skracania się mięśni – doniesienie wstępne

Joanna Kostka, Andżelika Fajkowska, Elżbieta Miller

J. Kostka, A. Fajkowska, E. Miller – The impact of stroke on the power and shortening velocity of the muscles – preliminary report. FP 2017; 17(2); 16-22

Streszczenie

Cel. Celem pracy była próba określenia różnicy mocy mięśniowej oraz prędkości skracania się mięśni w grupie pacjentów po przebytym udarze mózgu oraz osób, które udaru nie przebyły, a także ocena determinantów mocy i prędkości skracania się mięśni.
Materiał i metodyka. W badaniu wzięły udział łącznie 62 osoby, w tym 31 pacjentów (9 kobiet i 22 mężczyzn) po przebytym udarze mózgu hospitalizowanych w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej oraz 31 osób dobranych pod względem wieku i płci, które udaru nie doznały. Zebrano dane osobowe, antropometryczne oraz dotyczące choroby. Moc mięśniową (Pmax) i optymalną prędkość skracania się mięśni (Vopt) oceniono wykonując dwie 8-sekundowe próby na cykloergometrze rowerowym typu Monark.
Wyniki. Zarejestrowano istotną różnicę Pmax i Vopt pomiędzy grupami (p<0.001). Średni wynik Pmax u pacjentów po udarze wyniósł 211.22 W ±134.12, a w grupie kontrolnej 378.76 W ±167.52, a Vopt odpowiednio 58.48 ±18.53 i 78.41 ±17.8 obrotów/min. Uzyskano zależność pomiędzy wiekiem pacjentów po udarze, a Pmax i Vopt. Wnioski. Udar mózgu wpływa na obniżenie mocy i prędkości skracania się mięśni. Deficyt mocy w stosunku do osób, które nie przeszły udaru mózgu wynosi ponad 44%, a prędkości ponad 25%. Wiek wpływa na poziom Pmax i Vopt.

Słowa kluczowe:
hemiplegia, mięśnie, moc, prędkość skurczu

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim