Wpływ stosowania kombinezonu Thera Togs na stabilność postawy pacjentów z centralną hipotonią. Doniesienie wstępne

Agata Michalska, Jolanta Dudek, Michał Linowski, Anna Tarasow-Zych

Agata Michalska, Jolanta Dudek, Michał Linowski, Anna Tarasow-Zych – Effects of Thera Togs suit on postural stability in patients with central hypotonia. Preliminary report. Fizjoterapia Polska 2012; 12(3); 275-284

Streszczenie
Hipotonia posturalna jest jednym z wielu czynników wpływających negatywnie na stabilność posturalną rozumianą, jako odporność postawy na zakłócenia endogenne i egzogenne. Powoduje ona uruchomienie szeregu kompensacji umożliwiających stabilizację ciała, pociągających za sobą zmianę wzajemnego ustawienia punktów kluczowych: głowy, barków i miednicy. Wpływa to na przestrzenne położenie ogólnego środka ciężkości ciała, zmianę powierzchni podparcia i fizjologicznych granic stabilności. Artykułem ortotycznym, mają cym zastosowanie w terapii osób z hipotonią posturalną, jest kombinezon Thera Togs. Poprzez kompresję dostarcza on bodźców dla proprioceptorów wpływając na świadomość ciała i stabilność postawy. W pracy podjęto próbę oceny wpływu stosowania kombinezonu Thera Togs na stabilność postawy badanych. Badaniami obję to 8 podopiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Kielcach ze stwierdzoną hipotonią posturalną i umiejętnością samodzielnego utrzymania pozycji stojącej. W celu oceny efektu terapeutycznego, wynikającego ze stosowania kombinezonu Thera Togs, wykonano trzykrotny pomiar stabilności przeprowadzony przed założeniem kombinezonu oraz po godzinie i sześciu godzinach po jego noszeniu. U każdego pacjenta zaobserwowano znamienną statystycznie poprawę w zakresie stabilności posturalnej, wyrażającą się zmniejszeniem wymiarów i powierzchni elipsy pewności oraz redukcją liczby wychwiań. Korygujący efekt wynikający z aplikacji taśm, mający na celu przywrócenie symetrycznego rozkładu obciążenia pomiędzy stopami nie został uzyskany. Wstępne wyniki wskazują na poprawę stabilności postawy w badanej grupie pacjentów.
Słowa kluczowe
hipotonia posturalna, stabilność posturalna, sprzęt ortotyczny, efekty terapeutyczne
Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim