Wpływ terapii z wykorzystaniem nowoczesnych technologii na aktywność i wytrzymałość dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym/The impact of technology-based therapy on activity level and endurance of children with cerebral palsy

Emilia Wysoczańska, Anna Skrzek

FP 2017; 17(2); 100-111

Streszczenie

Cel pracy. Celem pracy jest ocena wpływu terapii z wykorzystaniem zewnętrznego kontrolera ruchu, jakim jest Kinect (tzw. terapii z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości), na sprawność funkcjonalną dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym na przykładzie trzech wybranych modułów terapeutycznych Tratwa (Raft), Wioślarz (Oarsman), Siłownia (Gym).
Materiał i metodyka. Do niniejszego projektu zaproszono czternaścioro dzieci w przedziale wiekowym 8-12 lat z rozpoznaniem mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Dzieci były poddawane rehabilitacji z wykorzystaniem tradycyjnych metod. Jednocześnie jako forma terapii wspomagającej, na okres dwóch miesięcy (w tym czasie wykonano trzy badania ), została włączona terapia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Dwa miesiące po zakończeniu terapii wykonano czwarty pomiar, kontrolny.
Wyniki i wnioski. Analiza wyników badań parametru aktywność, wykazała, że terapia dała pozytywne rezultaty, natomiast 2-miesięczna przerwa spowodowała spadek wyników w porównaniu z ostatnim pomiarem podczas terapii. W badaniu wytrzymałości nie uzyskano istotnej zmiany wartości w trakcie terapii. Być może należałoby wydłużyć czas trwania pracy dziecka z danymi modułami terapeutycznymi. W modułach Raft i Gym, w których pacjenci ćwiczą koncentrację, w czasie trwania terapii maleje wartość aktywności. Oznacza to, że pacjenci z biegiem czasu wykonują ćwiczenia uważniej i bardziej precyzyjnie. Wytrzymałość natomiast od drugiego pomiaru do czwartego wzrasta. W module Oarsman, w którym pacjenci ćwiczą szybkość, wartość aktywności od pierwszego do czwartego pomiaru rośnie. Pacjenci ćwiczą szybciej.

Słowa kluczowe:
rehabilitacja, wirtualna rzeczywistość, program SeeMe

Abstract

Objectives. This study aims to evaluate the impact of therapies using external motion controllers, such as Kinect (i.e. virtual reality therapies) on functional fitness of children with cerebral palsy on the example of three selected therapeutic modules: Raft, Oarsman, and Gym.
Methods and materials. Fourteen children aged 8-12 years and diagnosed with cerebral palsy (CP) were invited to participate in the study. The children have undergone traditional rehabilitation therapy. Additionally, they have also been treated with virtual reality therapy for two months, as a form of supporting treatment (three tests were conducted at that time). Two months after the therapy a fourth control test was conducted.
Results and conclusion. Analysis of activity level has demonstrated that the therapy period has yielded positive results, while the two-month break has caused a decrease in the therapeutic results in comparison to the last test. Endurance evaluation conducted in the therapy period has not produced a significant result, but this might be remedied by a prolonged exposure to the given therapeutic modules. In the Raft and Gym modules, which have been designed to improve attention, activity level decreases in the course of the therapy. This is an indication that, over time, patients pay increasingly more attention to the exercises, focusing on movement precision. In the Oarsman module, in which patients practice movement that prioritizes speed, activity level increases between the first and the fourth test, along with the patients’ training intensity

Key words:
rehabilitation therapy, virtual reality, SeeMe program

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version