Wpływ wybranych ćwiczeń korekcyjnych na kształtowanie się obniżonego sklepienia podłużnego stóp u dzieci w wieku od 3 do 6 lat / Influence of selected correction exercises for elongated formation of reduced feet in children aged 3-6 years

Elżbieta Binek, Jurek Olszewski

FP 2014; 14(1); 28-34

Streszczenie
Wstęp. Celem pracy było określenie częstości występowania spłaszczonego lub obniżonego sklepienia podłużnego stóp u dzieci za pomocą badania podoskopowego, jak również uzyskanie informacji na temat wpływu wybranych ćwiczeń korekcyjnych na ukształtowanie stóp dzieci.
Materiał i metody. w pracy przedstawiono badania 211 dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat, które zostały wykonane trzykrotnie w trakcie trwania roku szkolnego 2011/2012. Do oceny stóp posłużono się metodą plantokonturograficzną, za pomocą której zmierzony został kąt Clarke’a charakteryzujący sklepienie łuku podłużnego stopy.
Wyniki. podjęta w pracy próba oceny sklepienia podłużnego stóp na podstawie kryterium średniej arytmetycznej oraz odchylenia standardowego, z zastosowaniem kąta Clarke’a wskazuje na fakt, iż płaskostopie podłużne zmienia się pozytywnie pod wpływem wybranych ćwiczeń korekcyjnych, co potwierdzono statystycznie. Dowodem tego są wyniki uzyskane podczas trzeciego badania stóp dzieci. Stopy z prawidłowym sklepieniem podłużnym posiadało 61% stóp prawych i 63% stóp lewych.
Wnioski. badania wykazały, iż występowanie obniżonego sklepienia podłużnego stóp jest deformacją powszechnie występującą wśród dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Sklepienie podłużne stóp dzieci wzrasta do poziomu prawidłowego pod wpływem stosowania wybranych ćwiczeń korekcyjnych opierających się o metodę akcentującą docisk I głowy kości śródstopia do podłoża.

Słowa kluczowe:
sklepienie podłużne stopy, plantokonturografia


Abstract

Introduction. The aim of this study was to determine the prevalence of a flattened or elongated formation of reduced feet among children with orthopaedic examination, as well as obtaining information on the impact of selected correction exercises on the shape of children’s feet.
Material and method. The paper presents the research on 211 school children during their preschool period ranging from 3 to 6 year-old, which was accomplished three times during the school year 2011/2012. To assess the accurate state of children’s feet the plantocontourographic method was used in which the measurement rate of Clarke angle was characterized by an elongated vaulted arch of the foot.
Results. Based on the arithmetic mean and standard deviation, proved statistically, , the evaluation of the flattened feet with Clarke’s angle implies that corrective exercises have a positive effect on the condition of a longitudinal deformation of feet. The results obtained on the third examination of the children’s feet confirm this statement. The feet with a correct elongated arch were found in 61% of the right feet and 63% of the left feet.
Conclusion. The study showed that the incidence of low foot arch longitudinal deformation of the feet is common among the children aged 3 to 6 years. The longitudinal foot arch over children rises to normal levels under the influence of some corrective exercises based on the method of accent pressure and metatarsal heads to the ground.

Key words:
elongated formation feet, plantocontourographic method

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version