Wpływ wyrównywania długości względnej kończyny dolnych na jakość postawy ciała u dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa

Mariola Saulicz, Edward Saulicz, Janusz Nowotny, Bogdan Bacik

Mariola Saulicz, Edward Saulicz, Janusz Nowotny, Bogdan Bacik – The impact of lower limb compensation on the quality of posture in children and youth with scoliosis. Fizjoterapia Polska 2001; 1(4); 376-380

Streszczenie
Wstęp. Stosowanie wkładek ortopedycznych, które albo poprawiają prawdziwą, czy rzekomą nierówność kończyn dolnych, albo pomagają w poprawie zaburzonej statyki ciała należy do metod sterowanej kompensacji zewnętrznej. Jest to metoda często wykorzystywana w korekcji bocznego skrzywienia kręgosłupa. Udowodniono, że stosowanie wkładek ortopedycznych poprawiających pseudonierówność kończyn dolnych może doprowadzić do poważnej dekompensacji tej wady. Obserwacje te dotyczyły zaawansowanego zniekształcenia strukturalnego. Celem niniejszego opracowania była więc analiza trzy-powierzchniowa wpływu wkładek ortopedycznych wydłużających jedną z kończyn dolnych na jakość postawy ciała u dzieci i młodzieży z bocznym skrzywieniem kręgosłupa. Analizie poddano mniej zaawansowane nieprawidłowości, co oznacza, że posiadały one większy komponent zmian funkcjonalnych i daleko idący, większy potencjał na poprawę. Materiał i metoda. Badaniami objęto 82-osobową grupę dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat (x = 12,0 +/- 3,1) z klinicznymi objawami bocznego skrzywienia kręgosłupa stopnia I i II (x kąta Cobba = 22,8 +/- 9,5). Analiza dotyczyła tylko tych dzieci, u których osoba zlecająca badanie postawy ciała sugerowała wkładki wyrównującej. Ocenę postawy ciała przeprowadzono dwukrotnie – bez wkładki oraz z wkładką – wykorzystując w tym celu komputerowy zestaw badania postawy ciała. Wyniki. Uzyskano istotny związek pomiędzy wysokością wkładki a zmniejszeniem niektórych I, II i III-rzędowych cech skrzywienia. Poprawa jakości postawy dotyczyła zwłaszcza płaszczyzny czołowej, której to towarzyszyły istotne zmiany w płaszczyźnie strzałkowej. Natomiast w obrębie płaszczyzny poprzecznej nie rejestrowano już tak jednoznacznie pozytywnych zmian postawy ciała.

Słowa kluczowe:
symetria kończyn dolnych, wyrównujące wkładki ortopedyczne, sterowana kompensacja zewnętrzna

Invalid download ID. Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim