Wpływ zastosowania ortezy miękkiej tułowia na funkcje motoryczne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – badania wstępne

Anna Kosiecz, Agnieszka Zdzienicka-Chyła, Jolanta Taczała, Krzysztof Krasowicz, Marta Kuśmierz, Jarosław Napiórkowski

A. Kosiecz, A. Zdzienicka-Chyła, J. Taczała, K. Krasowicz, M. Kuśmierz, J. Napiórkowski – The Influence of the Soft Torso Orthosis on Motor Functions of Children with Cerebral Palsy – Preliminary Research. Fizjoterapia Polska 2020; 20(1); 86-91

Streszczenie
Wstęp. Miękkie zaopatrzenie ortopedyczne jest coraz częściej wykorzystywanym środkiem terapeutycznym dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Głównym celem zastosowania miękkiej ortotyki jest poprawa funkcjonowania pacjenta, podkreśla się jego wpływ na stabilizację centralną oraz kontrolę posturalną. Głównym celem zastosowania ortotyki miękkiej jest poprawa funkcjonowania pacjenta w życiu codziennym.
Cel pracy. Zbadanie wpływu zastosowania ortez miękkich tułowia na umiejętności motoryczne dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Materiał i metodyka. Do badań wstępnych zakwalifikowano czworo dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które chodziły samodzielnie – poziom I lub II w skali Gross Motor Function Classiffication System (GMFCS). Przeprowadzono ocenę umiejętności motorycznych wg skali Gross Motor Function Measure (GMFM). Ocena stanu funkcjonalnego była powtarzana co 3 miesiące przez pół roku. Dzieci stosowały ortezę miękką tułowia około 4 godzin dziennie, uczestnicząc jednocześnie w zajęciach rehabilitacyjnych z taką samą częstotliwością jak przed badaniem.
Wyniki. W ciągu 6 miesięcy u wszystkich dzieci obserwowano poprawę funkcji motorycznych, potwierdzoną wzrostem wartości GMFM średnio o 2,5%.
Wnioski. Obserwowano pozytywny wpływ stosowania ortez miękkich tułowia na poprawę stanu funkcjonalnego pacjentów, potwierdzony wzrostem wartości w skali GMFM.

Słowa kluczowe:
ortezy miękkie, mózgowe porażenie dziecięce, motoryka duża, GMFM

Pobierz/Download/下載/Cкачиваете Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim