Wpływu stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną, sprawność funkcjonalna i obciążenia kończyn dolnych u pacjenta w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu/Effect of sensorimotor foot stimulation on the body postural, function and load of the lower limb in patients in the late phase after stroke

Magdalena Goliwąs, Piotr Kocur, Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Jacek Lewandowski

FP 2017; 17(2); 24-35

Streszczenie

Istnieje kilka badań, które oceniają wpływ stymulacji stóp w po udarze mózgu. Badanie obejmowało ocenę skutków stymulacji sensomotorycznej stopy u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. Pacjenci zostali (> 1 rok po udarze) losowo przydzielono do grupy badanej (n = 20), i grupy kontrolnej (n = 17). W obu grupach przeprowadzono standardowy sześciotygodniowy program rehabilitacji. W grupie badanej, standardowy program rehabilitacji został uzupełniony treningiem stymulacji sensomotorycznej stopy. Analizą objęto: stabilność postawy, równowagę, funkcje motoryczne, napięcie mięśniowe, uczucie w kończynie dolnej. W obu grupach nie zaobserwowano zmian istotnych statystycznie w następujące parametry: obszaru COP i długość COP. Znaczące zmiany odnotowano w grupie badanej w próbie z i bez kontroli wzroku w parametrach oceniających obciążenie całkowite kończyny bezpośrednio i pośrednio objętych niedowładem. Index Symetrii w grupie badanej uległ obniżeniu o 13,2% w teście z kontrolą i o 15,1% bez kontroli wzroku. W grupie badanej zaobserwowano istotne zmiany w parametrach opisujących sprawność motoryczną i równowagę, a także w ocenie napięcia mięśniowego w obrębie stawu skokowego.

Słowa kluczowe:
stymulacja sensomotoryczna stopy, Fugl-Meyer Assessment Scale, Index Symetrii


Abstract

There are few studies which assess the impact of stimulation of the foot in after-stroke patients. The study involved an assessment of the effects of sensorimotor foot stimulation in patients after ischemic stroke. Patients (post-stroke duration > 1 year) were randomized to the experimental group (n = 20) and control group (n = 17). Both groups completed a standard six-week rehabilitation programme. In the experimental group, the standard rehabilitation programme was supplemented by sensorimotor foot stimulation training. The analysis included: postural stability, balance, motor function, muscle tone, sensation. In both groups have not significantly changed the following parameters: center of foot pressure (COP) area and COP length. Significant changes have been observed in the experimental group with and without visual control for the following parameters: total load of lower limb directly and indirectly covered by a stroke. Symmetry Index has shown a reduction ratio in the experimental group by 13.2% in the test with and by 15.1% without visual control. In the experimental group significant functional changes have been demonstrated in motor function and balance as well as in the assessment of muscle tone within the ankle. Sensorimotor foot stimulation with standard rehabilitation procedure is a better form of physiotherapy than use standard rehabilitation only.

Key words:
Sensorimotor foot stimulation, Fugl-Meyer Assessment Scale, Symmetry Index

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version