Wpływu stymulacji sensomotorycznej stopy na stabilność posturalną, sprawność funkcjonalna i obciążenia kończyn dolnych u pacjenta w późnej fazie po udarze niedokrwiennym mózgu

Magdalena Goliwąs, Piotr Kocur, Marzena Wiernicka, Ewa Kamińska, Jacek Lewandowski

M. Goliwąs, P. Kocur, M. Wiernicka, E. Kamińska, J. Lewandowski – Effect of sensorimotor foot stimulation on the body postural, function and load of the lower limb in patients in the late phase after stroke. FP 2017; 17(2); 24-35

Streszczenie

Istnieje kilka badań, które oceniają wpływ stymulacji stóp w po udarze mózgu. Badanie obejmowało ocenę skutków stymulacji sensomotorycznej stopy u chorych po udarze niedokrwiennym mózgu. Pacjenci zostali (> 1 rok po udarze) losowo przydzielono do grupy badanej (n = 20), i grupy kontrolnej (n = 17). W obu grupach przeprowadzono standardowy sześciotygodniowy program rehabilitacji. W grupie badanej, standardowy program rehabilitacji został uzupełniony treningiem stymulacji sensomotorycznej stopy. Analizą objęto: stabilność postawy, równowagę, funkcje motoryczne, napięcie mięśniowe, uczucie w kończynie dolnej. W obu grupach nie zaobserwowano zmian istotnych statystycznie w następujące parametry: obszaru COP i długość COP. Znaczące zmiany odnotowano w grupie badanej w próbie z i bez kontroli wzroku w parametrach oceniających obciążenie całkowite kończyny bezpośrednio i pośrednio objętych niedowładem. Index Symetrii w grupie badanej uległ obniżeniu o 13,2% w teście z kontrolą i o 15,1% bez kontroli wzroku. W grupie badanej zaobserwowano istotne zmiany w parametrach opisujących sprawność motoryczną i równowagę, a także w ocenie napięcia mięśniowego w obrębie stawu skokowego.


Słowa kluczowe:
stymulacja sensomotoryczna stopy, Fugl-Meyer Assessment Scale, Index Symetrii

Pobierz/Download/下載 Pobierz bezpłatnie artykuł w j. angielskim