Wykorzystanie głębokiej oscylacji i elekrostymulacji mięśni gładkich w niwelowaniu wybranych parametrów zmęczenia mięśniowego / Application of Deep Oscillation and Electric Stimulation in Smooth Muscles to Minimize the Selected Parameters of Muscular Fatigue

Robert Trybulski, Aleksandra Żebrowska, Wiesław Marcol, Robert Roczniok, Katarzyna Kępa, Marek Kiljański

FP 2016;16(2);14-30

Streszczenie
W literaturze naukowej obserwujemy wzrost zainteresowania metodami, których celem jest aktywacja pracy układu limfatycznego oraz mikrokrążenia, a co za tym idzie –  wpływ różnych bodźców na układ immunologiczny. Niestety, nadal są to doniesienia nieliczne. Nie jest poznana kwestia wpływu metod stymulujących limfangiomotorykę jakimi są głęboka oscylacja oraz elektrostymulacja typu bodyflow na napięcie mięśniowe i  ból mięśniowy. Medycyna fizykalna, w zakresie wpływu stymulacyjnego na procesy regeneracji tkanek, jest na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do manualnych metod, wykorzystuje bowiem własności elektryczne i magnetyczne związków organicznych.
Bagatelizowanie fizjologicznych wskaźników przeciążenia, takich jak zmęczenie, zaburzone napięcie mięśniowe czy ból mięśniowy, zdecydowały o tym, że urazy wynikające z przeciążenia przybrały rozmiar epidemii. Metody i środki fizjoterapeutyczne, by sprostać nowym wyzwaniom  stale ewoluują stając się nieodzownym elementem periodyzacji treningu i fizjoterapii pourazowej.
Celem pracy była analiza wpływu innowacyjnych metod medycyny fizykalnej w postaci elektrostymulacji mięśni gładkich (Bodyflow) oraz drenażu głęboką oscylacją (Deep Oscylation) na zjawisko bólu mięśniowego i zaburzenia napięcia mięśniowego. Badaniem zostało objętych 60 mężczyzn trenujących mieszane sztuki (ang. mixed martial arts – MMA) walki w wieku 18-35 lat.
Zastosowanie  fizykalnych metod drenażu limfatycznego w postaci bodyflow oraz głębokiej oscylacji w procesie wyrównywania zmian w tkance mięśniowej związanych z bólem i napięciem mięśniowym poprzez  stymulowanie mikrokrążenia, wydaje się być w świetle przedstawionych wyników badań skuteczną metodą.

Słowa kluczowe:
głęboka oscylacja, elektrostymualcja mięśni gładkich, mikrokrążenie, zmęczenie mięśniowe


Abstract
In the scientific literature on the subject, we observe an increased interest in the treatment techniques, which target the activation of lymphatic system and microcirculation, and hence the impact of different stimuli on the immune system. Unfortunately, the reports are still rather scarce. Not very well researched is the impact of the techniques stimulating lymphatic motoricity, such as deep oscillation and electric stimulation of the body flow type, on the muscle tension and the muscle pain. Physical medicine, in the area of stimuli impact on the processes of tissue regeneration, has an advantage over the manual techniques, as it utilizes the electrical and magnetic properties of the  organic compounds.
Underestimation of physiological indicators of muscles overload, such as fatigue, impaired muscle tone or muscle pain, has caused the number of injuries resulting from muscles overload raise to quite epidemic proportions. The methods and means of physiotherapy, in order to face the new challenges, are constantly evolving and have become an indispensable part of the periodization training and post traumatic physiotherapy treatment.
The aim of this study has been to analyze the impact of the innovative methods of physical medicine, such as smooth muscles electrical stimulation (Body Flow) and deep oscillation drainage (Deep Oscillation), on the phenomena of muscle pain and abnormal muscle tone. In the study participated 60 male subjects, engaged in training of the Mixed Martial Arts (MMA), 18-35 years old.
The use of physical methods of lymphatic drainage, such as the body flow and the deep oscillation, in the process of rebalancing – through the stimulation of microcirculation – of the changes in the muscle tissue associated with pain and muscle tension, appears to be effective in light of the test results presented in the study.

Key words:
deep oscillation, smooth muscles electric stimulation, microcirculation, muscular fatigue

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version