Występowanie wad postawy ciała u dzieci w młodszym wieku szkolnym / The occurrence of the failure body posture of children at primary school

Izabela Wilmańska, Anna Paradecka, Jan W. Raczkowski

FP 2015;15(4);64-73

Streszczenie
Cel pracy. Kompleksowa ocena postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz określenie częstości występowania w populacji dzieci wad postawy. Oszacowanie wpływu wartość wskaźnika BMI na występowanie wad postawy względem płci oraz odpowiedź na pytanie czy z wiekiem wzrasta ilość wad.
Materiał i metodyka. Badaniami objęto 285 uczniów z klas I-III z łódzkiej szkoły podstawowej. Przedmiotem badań było 135 dziewczynek i 150 chłopców w wieku 6-9 lat. Przeprowadzono badanie metodą oglądową. Oceniano postawę ciała w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej. Dokonano oceny dynamicznej chodu. Metodą sylwetkową dokonywano oceny zarysu krzywizn kręgosłupa i wysklepienia klatki piersiowej.  Istotną częścią badania była obserwacja kształtu pleców w skłonie tułowia w przód wg testu Bertranda.
Wyniki. W badanej populacji dzieci z klas I-III stwierdzono duży odsetek wad postawy ciała – 30,53% badanej populacji to dziewczęta i 37,54% chłopcy z wadami postawy. Wykazano, że najczęstszym defektem postawy ciała dzieci w młodszym wieku szkolnym jest asymetryczne ustawienie łopatek. Dotyczyło to porównywalnie 37,77% dziewczynek i 31,33% chłopców. Najbardziej obciążoną występowaniem odchyleń od normy była grupa 7-latków. Nie wykazano istotnej zależności między wpływem wskaźnika BMI na wady postawy względem płci. Wykazano, że wartość wskaźnika BMI wpływa na koślawość kolan w badanej populacji.
Wnioski. Badania pokazują jak istotnym problemem są wady postawy u dzieci. Częstość ich występowania powinna zmobilizować do wykonywania badań przesiewowych w szkołach. To istotnie wpłynie na jak najszybsze wykrycie odchyleń od normy i zmobilizuje rodziców i opiekunów do pójścia na konsultację ortopedyczną czy rehabilitacyjną.

Słowa kluczowe:
wady postawy ciała, młodszy wiek szkolny, BMI, badania przesiewowe, koślawość kolan


Abstract
Goal. Comprehensive evaluation of the body posture in the early school-age children and determining the prevalence of the postural disorders in the population. Estimation of impact of the BMI on the occurrence of the disorders in relation to a child’s gender, and answering the question whether the frequency of the disorders increases with age.
Materials and Methods. The study included 285 school children from the grades 1-3, from a primary school located in Lodz. The study population consisted of 135 girls and 150 boys, aged 6-9 years. As the research method, the visual examination has been used.  The body posture has been assessed in sagittal and frontal planes. And the dynamic gait assessment has been performed. With the observation-based postural assessment method, the spine curvature and the ribcage curvature have been evaluated. An important part of the research has been the observation of the back in the bent forward position, using the Bertrand’s test.
Results. Within the study population of children from the grades 1-3, we have found large percentage of children with the posture disorders, 30.53% in girls and 37.54% in boys. It has been shown, that the most common posture disorder in the early school-age children is the asymmetrical alignment of the shoulder blades. This has been true for, respectively, 37.77% of the girls and 31.33% of the boys. Most at risk for the abnormalities being developed, has been the group of the 7-years-olds. No statistically significant dependency has been found between the impact of the BMI on the posture disorders, in relation to a child’s gender. It has been established that, in the study population, the BMI has had an impact on the valgus knees deformity.
Conclusions. The research has shown true importance of the children posture disorders issue. The prevalence rate of these disorders should prompt to organize screening programs in schools. This will definitely help to quickly establish any deviations from the normal status and will motivate parents and guardians to seek an orthopedic advice or join a rehabilitation program.

Key words:
posture disorders, early school age, BMI, screening tests, valgus knees

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version