Występowanie zespołów bólowych i urazów w wyniku przeciążenia narządu ruchu wśród fizjoterapeutów/Occurrence of work-related pain syndromes and injuries due to overload of the musculoskeletal system in physiotherapists

Katarzyna Michalak, Anna Szwaczko, Agnieszka Cieślak, Katarzyna Krekora, Tomasz Miśkiewicz, Elżbieta Poziomska-Piątkowska

FP 2017; 17(2); 72-81

Streszczenie

Cel: Analiza częstości występowania dolegliwości bólowych i urazów układu kostno-stawowo-mięśniowego związanych z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty oraz czynności zawodowych, związanych ze specyfiką pracy fizjoterapeuty, predysponujących do wystąpienia urazu.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 150 losowo wybranych fizjoterapeutów. Wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa, obejmujący pytania dotyczące danych socjodemograficznych, specyfiki pracy, częstości występowania dolegliwości bólowych oraz urazów doznanych podczas wykonywania czynności zawodowych i ich lokalizacji, a także czynności, podczas której doszło do urazu.
Wyniki: 99% fizjoterapeutów odczuwa dolegliwości bólowe związane z wykonywaną pracą a 61% doznało urazu układu mięśniowo-szkieletowego, który objawił się bólem i dolegliwościami trwającymi dłużej niż 3 dni i był wyraźnie spowodowany pracą.
Wnioski. 1. Dolegliwości bólowe i urazy układu kostno–mięśniowo–stawowego stanowią istotny problem wśród fizjoterapeutów. 2. Najczęściej dotyczą odcinka lędźwiowo–krzyżowego i szyjnego kręgosłupa oraz stawu nadgarstkowego i ręki. 3. Czynności predysponujące do powstania urazu dotyczą głównie podnoszenia i przenoszenia pacjentów lub sprzętu, a także wykonywania masażu i ćwiczeń biernych. 4. Wysoka częstotliwość występowania dolegliwości bólowych i urazów wynika z niewystarczającego zastosowania zasad ergonomii przez fizjoterapeutów oraz z nieodpowiedniego przystosowania miejsca pracy. 5. Niezbędne jest wprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do fizjoterapeutów w zakresie ergonomii pracy i konsekwentne kontrolowanie przestrzegania zasad ergonomii przez przełożonych.

Słowa kluczowe:
fizjoterapia, fizjoterapeuta, dolegliwości bólowe, urazy, ergonomia, miejsce pracy

Abstract

Introduction. The aim of this study was to analyze the prevalence of musculoskeletal pain and injuries associated with the physiotherapy profession, as well as to analyze work activities related to professional practice predisposing to injury.
Material and methods. The study was conducted among 150 randomly selected physiotherapists. The questionnaire designed by the authors, included questions about sociodemographic data, work characteristics, the incidence of pain and injury which occurred while performing professional activities, location of the injury and the type of activity during which the injury occurred.
Results. 99% of physiotherapists reported to feel pain associated with performing job activities and 61% had suffered an injury of the musculoskeletal system that was clearly caused by their work. Injuries were most often located in the lumbosacral spine, wrist and hand as well as in the cervical spine.
Conclusions. 1. Musculoskeletal pain and injuries are an important issue among physiotherapists. 2. They are most often located in the lumbosacral spine, wrist and hand as well as in the cervical spine 3.Lifting and moving patients or equipment, performing massage and passive exercises are the most common activities related to pain development and the occurrence of injury. 4. High incidence of work-related pain and injuries results from the insufficient application of ergonomics by physiotherapists, as well as from the inadequate adaptation of the workplace. 5. To maintain and prolong the ability to work in a physiotherapy profession it is necessary to provide an appropriate ergonomics training among physiotherapists and consistent monitoring of compliance with the principles of ergonomics by superiors.

Key words:
Physiotherapy Specialty, Physiotherapist, injuries, pain, ergonomics, workplace

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version