Występowanie zmian zwyrodnieniowo-wytwórczych kręgosłupa wśród społeczeństwa

Renata Sawicka

R. Sawicka – Incidence of degenerative and proliferative changes in the spine. Fizjoterapia Polska 2018; 18(2); 44-50

Streszczenie
Celem pracy jest retrospektywna analiza dokumentacji medycznej pacjentów leczonych w 2017 roku w Zakładzie Fizjoterapii Mazowieckiego Szpitala im. Teodora Dunina w Rudce. Określenie częstości zachorowań na zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa, w zależności od przedziału wiekowego, miejsca zamieszkania i płci.
Materiał i metodyka. Do określenia częstości zachorowań posłużono się metodą retrospektywną, która pozwala określić stan wiedzy badając przeszłość dużej ilości pacjentów – łącznie 1589 w tym 1036 kobiet i 553 mężczyzn. Dane wprowadzano do bazy danych programu Excel. Obliczono % oddzielnie w stosunku do ogółu kobiet i oddzielnie w stosunku do ogółu mężczyzn. Do analizy statystycznej użyto testu Chi2. Porównano kobiety i mężczyzn pod względem rozkładów wyników w zakresie poszczególnych analizowanych zmiennych. Wyniki istotne statystycznie na poziomie p < 0,05 oznaczono *. Wyniki. Stwierdzono, że zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa są najczęściej występującym schorzeniem i występują w coraz młodszym wieku. Określono przedział wiekowy 61-70 rok życia, w którym najwięcej występuje zmian. Dowiedziono, że zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w odcinku L-S częściej występują wśród mężczyzn, a w odcinku C wśród kobiet. Stwierdzono, że zmiany zwyrodnieniowe częściej występują u kobiet mieszkających na wsi, a także częściej u mężczyzn mieszkających w mieście. Wnioski: 1. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa są najczęstszym schorzeniem. 2. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze częściej dotyczą odcinka L-S kręgosłupa. 3. Mężczyźni częściej niż kobiety chorują na zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w odcinku L-S kręgosłupa. 4. Kobiety częściej niż mężczyźni chorują na zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze w odcinku C kręgosłupa. 5. 61-70 rok życia to najczęstszy przedział wiekowy występowania choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. 6. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa częściej występują wśród kobiet mieszkających na wsi. 7. Zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze kręgosłupa częściej występują wśród mężczyzn mieszkających w mieście. Słowa kluczowe: zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze, kręgosłup, badania retrospektywne


Abstract

The purpose of this paper is to conduct a retrospective analysis of the medical documentation concerning the patients treated by the Physiotherapy Unit of the Teodor Dunin Mazovian Hospital in Rudka in 2017, in order to determine the frequency of degenerative and proliferative changes in the spine depending on the subject’s age group, place of residence and sex.
Materials and methodology. The retrospective method was used to determine the incidence of spinal degeneration, which made it possible to examine a large numer of subjects – 1032 women and 553 men, 1589 subjects in total. The data was entared in the Excel database. The parcentage was calculated separately for all women and for all men. The Chi2 test was used for statistical analysis. Women and men were compared in terms of the distribution of results in the scope of particular analysed variables. Statistically significant results at level p < 0,05 are indicated by *. Results. It has been concuded that degenerative and proliferative changes in the spine are the most common disease. They usually occur in 61-70 age group degenerative and proliferative L-S spinal changes are more often reported among women living in the country side, and more often for men living in urban areas. Conclusions: 1. Degenerative and proliferative changes in the spine constitute the most common disease. 2. Degenerative and proliferative changes are more common in the L-S spine 3. The men are more likely to have degenerative and proliferative in LS spine than women. 4. The women are more likely to have degenerative and proliferative in Cspine than men. 5. People in 61-70 age group are most often affected by the degenerative disease of the spine. 6. Degenerative and proliferative spinal changes are more common among women living in the country. 7. Degenerative and proliferative spinal changes are more common among men living in urban areas. Key words: degenerative and proliferative changes, spine, retrospectiv explorations

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Available only English version