Zastosowanie medycyny ortopedycznej OMT Kaltenborn-Evjenth Konzept w zespołach bolesnego barku / Application of the Kaltenborn-Evjenth Orthopaedic Manual Therapy Concept in the Treatment of Shoulder Impingement Syndrome

Jolanta Darowska-Olszewska, Natalia Rogaczewska, Justyna Sadowska, Zbigniew Śliwiński

FP 2016;16(1);48-60

Streszczenie
Wstęp. Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu zastosowanej terapii manualnej według koncepcji Kaltenborn-Evjenth na zakres ruchu, grę stawową oraz siłę mięśniową w stawie ramiennym u pacjentów z zespołem bolesnego barku. Dodatkowo analizowano zmiany natężenia bólu.
Materiał i metoda. Przebadano 53 osoby. W skład grupy badanej weszło 42 pacjentów z zespołem bolesnego barku spowodowanego uszkodzeniem barku o kodzie ICD 10: M75, natomiast do grupy kontrolnej zostało zaklasyfikowanych 11 pacjentów z zespołem bolesnego barku spowodowanego radikulopatią szyjną o kodzie ICD10: M50. Pacjenci poddawani byli terapii co drugi dzień przez okres 4 tygodni. Wykonano pomiar zakresu ruchów, oceniono grę stawową oraz siłę mięśniową w stawie ramiennym. Zbadano dolegliwości bólowe według skali VAS. Przed rozpoczęciem terapii oraz po jej zakończeniu pacjenci wypełniali ankietę dotyczącą leczenia. Otrzymane wyniki były wyznacznikiem kierunku prowadzenia leczenia technikami manualnymi według koncepcji Kaltenborna-Evjentha.
Wyniki. Wyniki badań wykazały, że zastosowanie manualnej terapii Kaltenborn-Evjenth pozwoliło uzyskać zwiększenie analizowanych czynności ruchowych oraz wpłynęło na zmniejszenie dolegliwości bólowych barku u 100% badanych pacjentów.
Wnioski. Zastosowana terapia według OMT Katlenbor-Evjenth Konzept w zespołach bolesnego barku w znaczny sposób wpłynęła na poprawę stanu funkcjonalnego w stawie ramiennym oraz przyczyniła się do spadku wartości natężenia bólu.

Słowa kluczowe:
bolesny bark, metoda Kaltenborn-Evjenth, leczenie, skala bólu VAS


Abstract
Introduction. The aim of the study has been to evaluate the impact of the manual therapy according to the Kaltenborn-Evjenth Concept on the range of motion, joint play and the muscle strength in the shoulder joint, in patients with the shoulder impingement syndrome. In addition, the changes of the intensity of pain have been analysed.
Materials and Method. The total of 53 persons have been examined. The test group consisted of 42 patients with the shoulder impingement syndrome caused by the shoulder damage, with the diagnosis code of ICD 10: M75, while the control group encompassed 11 patients with the shoulder impingement syndrome caused by the cervical radiculopathy, diagnosis code of ICD10: M50. The patients had undergone the therapy every other day, for the period of 4 weeks. Measurements of the range of motion had been taken, the joint play and muscle strength in the shoulder joint had been evaluated. The pain experienced had been assessed according to the VAS scale. Before launching the therapy, and after it was completed, the patients filled out a questionnaire regarding the treatment. The results obtained constituted the indication for the direction of the orthopaedic manual treatment techniques, according to the Kaltenborn-Evjenth Concept.
Resulsts. The results of the research have shown, that the application of the Kaltenborn-Evjenth manual therapy has led to the increased motor activities and has helped to decrease the intensity of the shoulder pain in 100% of the examined patients.
Conclusions. The therapy according to the Katlenbor-Evjenth OMT Concept, applied in the cases of the shoulder impingement syndrome, has had a significant impact on the functional improvement of the shoulder joint and has contributed to the lowering of the intensity of pain.

Key words
shoulder impingement, Kaltenborn-Evjenth method, treatment, VAS pain scale

Pobierz/Download/下載 Pobierz artykuł w j. angielskim/Download an English version